LILLEHAMMER: – Dette var et forventet vedtak etter en meget lang prosess i forkant ved Høgskolen i Lillehammer, sier dekan Marit Roland Udnæs ved Avdeling for Samfunnsvitenskap (hvor Film- og fjernsynsvitenskap sorterer under til GD.

Les også: Stenderup vil fortsette – søker dekanstilling igjen

Rekruttering

Høgskolestyret kom onsdag til samme konklusjon som avdelingsstyret gjorde i mai i år; bachelorutdanningen i film- og fjernsynsvitenskap kan ikke fortsette.

Argumentene for å ikke lyse ut bachelor i Film- og fjernsynsvitenskap for høsten 2017 har sin bakgrunn i lav studentrekruttering de siste årene. Dette har medført store økonomiske utfordringer for avdelingen, da det er avlagte studiepoeng som gir inntekter.

Les også: HiL får fire nye stipendiatstillinger

Sterk posisjon

– Det er vedtatt at årsstudium og master består. Fagmiljøet har en meget sterk posisjon både nasjonalt og internasjonalt og er en viktig del av høgskolens audiovisuelle satsing. Studiene i film- og fjernsynsvitenskap er etter mitt syn feilplassert i organisasjonen og over tid har dette svekket rekrutteringen, sier Roland Udnæs.

Vedtaket i høgskolestyret ble fattet etter en lengre debatt, mot to stemmer. Yvonne Fritze (UF-ansatt) og Ola Dahl (UF-ansatt).

Flere av styremedlemmene mente vedtaket var for uklart utformet.

På den ene side kunne det tolkes som at studiet Film – og fjernsynsvitenskap skal fases ut. På en annen side kunne det virke som om høgskolen ønsker å opprettholde fagmiljøet, selv om dagens system med tilbud om årsstudieum, bachelor og master ikke kan bestå.

Les også: Endelig: Opplandenes universitet! Og hva med Hamar?

Må være tydeligere

Den økonomiske gevinsten ved å avvikle bachelorstudiet ble også stilt spørsmål ved.

Ola Dahl påpekte de uheldige konsekvensene en avvikling kan få både økonomisk og faglig.

– Styret må være tydeligere på at det ikke er snakk om å legge ned hele fagmiljøet, mente Jan Andersen (UF-ansatt).

Dermed ble vedtaket litt pyntet på, og fikk denne innledningen:

«Høgskolstyret ser fagmiljøet ved FFV som en viktig del av høgskolens samlede audiovisuelle satsing. På grunn av sviktende studentrekruttering er det imidlertid nødvendig med en omstilling. Som et ledd i denne prosessen vedtar styret:

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap lyses ikke ut i studieåret 2017/18.

En årsenhet og masterstudiet i film- og fjernsynsvitenskap i studieåret 2017/18 lyses ut som før.

Det settes i gang et utviklingsprosjekt som har som formål å utrede etableringen av en bredere bachelor innen audiovisuelle medier. Utredningen skal også analysere rekrutteringspotensialet og samarbeidsmuligheter med studiemiljøer ved Høgskolen i Hedmark. Tiltaket følges opp i budsjettet for 2017.»