Bakgrunnen er en avisartikkel i GD lørdag 22. oktober, heter det i en pressemelding søndag formiddag.

Les også:

I artikkelen forteller Gudbrandsdølen Dagningen om Gerd Thordis Dyrud i Gausdal, som sommeren 2015 samtykket til å få verge. Fylkesmannen opprettet vergemål. Vergen iverksatte rydding og rengjøring av huset til Dyrud.

Per Jarle Dyrud, Gerd Thordis Dyruds sønn, som i årevis ikke hadde kontakt med sin mor, ble gjort oppmerksom på at hun hadde verge. Kontakten med sønnen førte til at vergemålet ble avsluttet i april 2016. Sønnen mener betydelige midler er benyttet og verdier er forsvunnet i perioden hans mor hadde verge. Han anmeldte forholdet, men saken ble henlagt av politiet.

- Viktig å frambringe fakta

Fylkesmannen sammenkalte til møte lørdag da avisoppslaget sto på trykk i GD.

- Har det vært tilsvarende saker i fylkesmannsembetet i Oppland?

- Ikke det jeg er kjent med. Vi er vant til å bli kikket i kortene av departement, helsetilsyn og andre instanser. Slik fungerer systemet. Men i avisartikkelen i GD blir det framsatt alvorlige påstander om blant annet stort tap av verdier.  Det er derfor viktig å frambringe alle fakta i saken. Vi ønsker å sikre at saken skal belyses bredt, sier Tremoen til GD søndag ettermiddag.

- Også gjennom politigranskning ?

- Hvis det kan ha foregått ulovligheter, er det politiet som må  undersøke dette. Jeg ser det som riktig at nettopp politiet vurderer om eventeuelt noe ulovlig er gjort. For meg er det viktig at vergemålssystemet har tillit og at de vergetrengende får den støtte de har rett og krav på, sier Tremoen til GD.

Ber om videre etterforskning og tilsyn

I pressemeldingen heter det videre:

"Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen ble det ikke klaget på henleggelsen. Det ble heller ikke levert klage til Statens sivilrettsforvaltning. Nå vil altså Fylkesmannen be både politi og sivilrettsforvaltning om å forfølge saken videre.

Statens sivilrettsforvaltning er Fylkesmannens overordnede organ for vergemål. De er klageinstans for Fylkesmannens vedtak etter vergemålsloven, fører tilsyn med hvordan Fylkesmannen håndterer vergemålssaker og har et overordnet ansvar blant annet for informasjon og opplæring på vergemålsområdet. Statens sivilrettsforvaltning er et statlig organ direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet."

Grunnlaget for henleggelse


"Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen henla politiet saken. Nå vil fylkesmann Sigurd Tremoen forsikre seg om at politiet hadde tilstrekkelig innsikt i saken da de valgte å henlegge den. I denne saken foreligger mye skriftlig materiale, og dette vil oversendes politiet..

Det er ikke uvanlig med kontakt mellom Fylkesmannen og politiet i vergemålssaker. Fylkesmannen har i noen saker avdekket uregelmessigheter og oversendt sakene til politiet".            

TIDSLINJE:

 

19.06.2015: Vergemål opprettet med Gerd Thordis Dyruds samtykke
Sept. og okt. 2015: Rengjøringsfirma utfører rydding og rengjøring av hus og eiendom 
26.10.2015: Spørsmål om oppnevning av vergemål fra Per Jarle Dyrud  
Kontakt mellom vergen, Gerd Thordis Dyrud, Fylkesmannen og Per Jarle Dyrud
04.02.2016: Svar i brevs form på en rekke henvendelser fra Per Jarle Dyrud 
16.02.2016: Møte mellom Fylkesmannen, vergen og Per Jarle Dyrud 
18.02.2016: Søknad om å bli verge fra Per Jarle Dyrud
24.02.2016: Legeerklæring om at Gerd Thordis Dyrud er samtykkekompetent 
31.03.2016: Hjemmebesøk hos Gerd Thordis Dyrud om avslutning av vergemål 
04.04.2016: Vedtak om opphør av vergemål