Mandag ettermiddag ble konklusjonen fra Statens sivilrettsforvaltning, forkortet til Srf, klar i den såkalte «Vergesaken». De har konkludert med at Fylkesmannen i Oppland ikke fulgte vergemålsloven da det ble opprettet vergemål for Gerd Thordis Dyrud.

«Srf mener også at Fylkesmannen ikke har fulgt forvaltningsloven godt nok», heter det i en nyhetsmelding på Fylkesmannens eget nettsted.

Les også: Har ventet halvannet år på konklusjon i vergesaken

Bakgrunnen for at de har kommet til denne konklusjonen er at Srf mener Fylkesmannen i Oppland skulle ha kontaktet sønn Per Jarle Dyrud da de skulle sette Gerd Thordis under vergemål. Det skulle de gjort selv om hun selv ikke ønsket dette.

– Vi tar resultatet av tilsynet på alvor, og har allerede gjort endringer i arbeidsmåter og rutiner fra det vi selv fant ut. Nå må vi ta en ny gjennomgang for å forvisse oss om at de punktene sivilrettsforvaltningen tar opp, blir fulgt, sier fylkesmann Sigurd Tremoen i en kommentar til konklusjonen.

Etterlyser vedtak

Da Gerd Thordis Dyrud ble satt under vergemål, var det etter begjæring fra kvinnens lege. Hun var selv kompetent på det tidspunktet til å samtykke til det, og hadde gitt utrykk for at sønnen ikke skulle varsles.

Ifølge konklusjonen fra Srf er det ifølge Vergemålslovens ordlyd ikke åpning for unntak av varsling til nærstående når det blir gjort vedtak om vergemål.

«En stor del av kvinnens penger ble benyttet til rydding og vasking av huset hennes. Behovet for opprydding er dokumentert gjennom fotografier, men samtalene mellom vergen og Fylkesmannen om det praktiske kyttet til dette er ikke tilstrekkelig dokumentert, mener Srf. De etterlyser formelle enkeltvedtak knyttet til bruken av kvinnens penger,» skriver Fylkesmannen i Oppland om konklusjonen.

Det skal nevnes at også politiet har gjort sine undersøkelser i saken. De har henlagt den.

Usikkert om økonomien

GD har gjennom flere artikler belyst problematikken. Blant annet bekreftet advokat Liv Krukhoug til GD i februar at familien har oversendt et erstatningskrav til Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med Vergesaken.

– Det vi kan si, er at det er snakk om et millionbeløp. Det kan bli justeringer underveis etter hvert som vi jobber med saken, sa advokat Krukhoug til GD da.

I konklusjonen fra Srf kommer det ikke fram noe tydelig svar om de økonomiske kravene.

«Når det gjelder påstander i media om at betydelige økonomiske verdier ble borte under vergemålet i Gausdal, skriver Srf at disse er vanskelig å etterprøve blant annet fordi vergehaver selv oppga ikke å ha kontroll over sin økonomi på det tidspunktet verge ble opprettet,», heter det i Fylkesmannens skriv.

Fylkesmannen mener de har gjort det loven krever for å kartlegge hvilke verdier Dyrud hadde. Det gjelder også innbo og løsøre fra kvinnens leilighet.