Hvor mange ganger har du møtt på mennesker som på en eller annen måte sliter i sitt voksne liv? Kanskje med psykiske problemer, avhengighet, arbeidsløshet eller andre problemer. Kanskje gjelder det også deg selv.

Hvor mange ganger tror du de som sliter vil kunne si at de fikk den hjelpen de hadde behov for i oppveksten?

Det finnes så klart forskjellige årsaker til at folk sliter. Samtidig er forskningen så godt som entydig – en god og riktig oppfølging i barndommen er den viktigste forutsetningen for å kunne være rustet for et godt liv som voksen. Traumer i oppveksten øker sjansene for å falle utenfor utdanning og arbeidslivet, for psykiske problemer, for kriminalitet og rus, og nyere forskning viser også en tydelig økt risiko for kroniske sykdommer.

En anerkjent studie (ACE studien) viser en klar sammenheng mellom en belastet barndom og negative utfall i voksen alder. Dette er samfunnet nødt til å ta innover seg. En målrettet satsing på barn, unge, familie, barnehage og skole, vil kunne spare samfunnet for enorme summer senere.

Inga Marte Thorkildsen i Oslo SV bystyre har hatt fokus på at kommunen skal jobbe ut ifra en traumeinformert tilnærming. Det handler om at man som samfunn endrer måten man ser på mennesker som sliter. Når man har mer kunnskap om at bakgrunnen for at mennesker sliter ofte har sitt utspring i behov som ikke har blitt møtt i barndommen, vil man kunne møte disse menneskene med mer varme, forståelse og respekt og på den måten bidra til at flere får hjelp til å bearbeide sine traumer og komme seg videre i livene sine. Når det kommer til barnehage, skole og familietjenester i kommunen, er det viktig at det blir bevilget nok midler, slik at vi får mulighet til å hjelpe de barna og de familiene som sliter når de står i det.

Vi tror på lavterskel tilbud for foreldreveiledning, kurs og oppfølging av familier som sliter. Vi tror på at barn ikke skal trenge å få en diagnose for å få den hjelpen og oppfølgingen de har behov for i barnehagen og skolen og vi tror at mindre byråkrati og mer konkrete tiltak kan hjelpe barn i de fasene av livet som de har behov for det. For å få til dette er det avgjørende at det satses på god voksentetthet i barnehagen og skolen, at det jobbes for et godt tverrfaglig samarbeid og at det satses på kunnskap om psykisk helse og traumepsykologi i kommunen som helhet.