Olemic: – Regjeringens handlingsplan styrker fastlegeordningen

Av
DEL

aktueltHøyre er opptatt av å gi innbyggerne et godt helsetilbud og hjelp til å mestre livet der de bor. En god og velfungerende fastlegeordning er da nødvendig. Vi hilser derfor regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020 – 2024, velkommen.

Fastlegeordningen har vært populær siden den kom i 2001, men gjennom de senere årene har det blitt stadig tydeligere at den innehar utfordringer både når det gjelder rekruttering av leger, og kvaliteten i tilbudet til pasientene.

I god dialog med Den norske legeforening, Kommunenes sentralforbund og Oslo kommune har derfor regjeringen utarbeidet en handlingsplan der det legges opp til en rekke grep med sikte på å styrke fastlegeordningen betydelig. Målet er en fremtidsrettet fastlegeordning som gir en god og attraktiv karrierevei for fastlegene, og bedre kvalitet på tilbudet til pasientene, landet over.

Fastlegeordningen har aldri klart å gi gode nok tjenester til alle brukere med sammensatte problemer og store behov. Høyre mener derfor det er viktig å ruste opp helse og omsorgstjenesten i kommunene for å møte behovene til dagens, og morgendagens pasienter med kroniske lidelser og omfattende behov. Høyre mener en mer teambasert arbeidsform, og at vi i stadig større grad legger til rette for bruk av digitale verktøy i utviklingen av tilbudet til pasientene, er nødvendige veier å gå for å få dette til.

I den fremlagte handlingsplanen signaliserer regjeringen en styrking av fastlegeordningen med 1,6 milliarder kroner fordelt på en lang rekke tiltak.

Et av hovedgrepene er å gjøre det å bli fastlege til en mer attraktiv og trygg karrierevei og senke terskelen for å komme i gang. Regjeringen foreslår derfor å gi grunntilskudd i to år for dem som begynner som fastleger og skal bygge opp egen praksis. Videre styrkes også økonomien i eksisterende praksiser gjennom å legge inn et «knekkpunkt» som betyr at inntektene for de tusen første pasientene styrkes. Denne styrkingen av basisfinansieringen innføres allerede fra 1 mai i år. Regjeringen ønsker også å øke antall avtaler for spesialisering i allmennmedisin og styrke veiledningen på dette området.

Handlingsplanen legger også opp til at fastlegene på sikt skal kunne lede teambaserte virksomheter der også annet helsepersonell er med. Eksempelvis kan dette være psykologer, fysioterapeuter eller helsesekretærer. Dette vil imøtekomme behovet for bedre arbeidsdeling og styrke kvaliteten i tilbudet til pasientene gjennom et mer helhetlig og koordinert tilbud. Ikke minst vil dette gjelde pasienter med kroniske lidelser eller sammensatte behov. Det vil også, ikke minst, gi en mer spennende karrierevei og bidra til å skape gode fagmiljøer å arbeide i.

En viktig grunn til at mange har forlatt arbeidet som fastlege er at kontor og etterarbeid vokser dem over hodet. Enkelte av de oppgavene som i dag ligger på fastlegene kan gjøres av andre og handlingsplanen legger opp til en full gjennomgang av arbeidsoppgavene med sikte på forenklinger eller å ta bort oppgaver.

Handlingsplanen gir også klare signaler om økt satsing på digitale løsninger, eksempelvis økt bruk av E-konsultasjon, det vil si skriftlige konsultasjoner eller konsultasjon som video/nettmøte.

Så må vi aldri glemme at den viktigste personen i alt helsearbeid er pasienten. Hovedmålsettingen for handlingsplanen er derfor å legge grunnlaget for å styrke fastlege tilbudet geografisk, og ikke minst kvalitativt. Handlingsplanen fremmer således flere tiltak som handler om et systematisk arbeid for å styrke pasientsikkerheten og kvaliteten i tjenestene.

Olemic Thommessen, stortingsrepr. (H), Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags