Det er over 3,8 millioner stemmeberettigede i Norge. Ved de to foregående stortingsvalgene har valgdeltakelsen vært på rundt 78 %. Med tilsvarende valgdeltakelse ved årets valg, vil det være nærmere 850 000 personer som ikke benytter seg av stemmeretten.

Valgdeltakelsen er særlig lav blant unge voksne. Det er de som er i ferd med å etablere seg, kanskje få barn, de som studerer og begynner i jobb og de som tenger et sted å bo, enten det er å leie eller kjøpe.

Samtidig får vi stadig flere over 60 år med stemmerett, også i Innlandet. Disse velgerne står på tur til å bli pensjonister og mange har nedbetalte hus, hytter og biler. Både yngre og eldre har behov for helsetjenester og trygdeytelser, og flere enn vi ønsker er fattige, også i verdens rikeste land. Så politikken som føres har betydning for alle, uavhengig av livssituasjon. Politikk utjevner eller øker forskjellene mellom oss, og din stemme påvirker utviklingen av landet.

På arbeidsplassen er det bra med balanse mellom kjønn og variasjon i alderssammensetning. Likeså er det i vårt demokrati. I vårt folkestyre trenger vi at mange benytter seg av stemmeretten. Det sikrer legitimitet og gir politisk tyngde. Når politikerne skal prioritere knappe goder til ulike deler av befolkningen med høyst ulike behov, er også nyansene viktige for å få en rettferdig og god politikk.

Ser vi ut i verden, demonstrerer mennesker for retten til medbestemmelse og demokrati. Folk lever i land med diktatorer, hvor korrupsjon er utstrakt og all makt er samlet på få hender. Vi er heldige som bor i et land hvor vi har mulighet til å påvirke politikken, hvor det er relativt kort vei mellom velgerne og politikerne, og hvor det er mulig å få satt saker på dagsorden.

Du bestemmer ved å stemme. Fra 10. august kan du forhåndsstemme, og 13. september er valgdagen. Ikke velg sofaen eller gjerdet, men finn det partiet som er opptatt av saker som er viktig for deg, og det samfunnet du vil være en del av.

Iver Erling Støen, regionleder LO Innlandet, Innlandet