Å beskytte utsatte barn er et av fellesskapets viktigste oppdrag. Barn som er utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt eller andre vonde opplevelser, må få stabilitet, forutsigbarhet, faglighet og trygg omsorg. Derfor mener SV at vi trenger et barnevern som handler om å beskytte barn, ikke om å tjene penger.

“De ansatte er grunnmuren i barnevernet. Det handler om å gi rett hjelp til rett tid for de mest utsatte barna og familiene deres”, skriver Olav Neerland, fylkesleder i FO Innlandet, i GD.no 9. juli. Han har selvsagt rett.

For SV handler et godt barnevern om et bemanningsløft, autoriserte ansatte, tillitsreform, en veiledende bemanningsnorm og avskaffelse av anbudsregimet.

Barnevernet fortjener et bemanningsløft! Gjennom en fireårig opptrappingsplan med øremerkede midler vil SV gi lokale barnevernsansatte flere kolleger, tid til faglig refleksjon, videreutdanning og faglig handlingsrom. Derfor startet vi også satsingen i vårt alternative budsjett for 2021 med 253 mill. kroner til 250 nye stillinger.

SV mener at barnevernspedagoger og sosionomer må få autorisasjon på lik linje med helsepersonell. Dette har vært et krav i 40 år, og tiden er overmoden. SV har fremmet forslag i Stortinget om å sikre en innføring av autorisasjonsordning fordi vi mener dette vil bidra til økt tillit, kvalitet og profesjonalitet i tjenestene. Dessverre avviste H, FrP, V og KrF forslaget.

FOs fylkesleder Neerland beskriver en virkelighet for barnevernsansatte hvor de har ansvaret for opp mot og kanskje mer enn 25 – 30 barn. Han slår fast at “Det betyr at barn ikke får den oppfølgingen de trenger. Det kan vi ikke akseptere.” SV er helt enig!

Derfor vil vi ha en veiledende bemanningsnorm, der saksbehandlere i det kommunale barnevernet ikke skal ha ansvar for flere enn 15 barn. For alle skal bli sett, alle skal oppleve å få riktig hjelp til riktig tid – samtidig som den ansatte opplever gode rammer for å utføre jobben sin.

Til sist: SV vil alltid jobbe for et barnevern som handler om å beskytte barn, ikke om å tjene penger. Derfor vil vi også avskaffe anbudsregimet i barnevernet. Det er ikke akseptabelt at enkeltbarn og deres tilbud settes ut på anbud. Derfor vil vi ha et offentlig tilbud og langsiktige samarbeid med ideelle aktører. Da må vi utvikle og oppskalere flere barnevernstiltak i offentlig regi, og i samarbeid med ideelle aktører, for bruk i den kommunale barnevernstjenesten.

Etter åtte år med effektiviserings- og inntjeningskrav, massiv privatisering, tøffe anbudsregimer og ledelse gjennom mistillit til både fagfolk og innbyggere trenger landet en ny rød og grønn politisk kurs. SV er den eneste garantisten for det.

Anne Lise Fredlund, fylkesleder, Innlandet SV og Stortingskandidat Oppland SV