Vi i Øyer Høyre ønsker oss en positiv innstilling til E6-utbyggingen i vår region. Vi er gjort oppmerksomme på noen nye, ukjente elementer i E6-utbyggingssaken. I prosessen til Nye Veier, så langt, har det aldri kommet oss for øret at rivning av Lilleputthammer, hoteller og skoler er et alternativ!

Alternativene for å løse E6-utbyggingen i Øyer kommune har vi ikke fått på bordet ennå. Nye Veier er midt i en prosess for å finne gode løsninger, og har presisert at ny 90 km/t vei ikke er et alternativ. Det bygges ikke ny E6 for at vi Øyværinger skal kunne reise raskest mulig til og fra bygda vår, men det bygges for å skape et sammenhengende veinettverk av stor nasjonal interesse.

God infrastruktur styrker næringslivets konkurranseevne, utvider weekendomlandet og gjør veiene mer effektive og sikrere for dem som ferdes her, noe som bør være et stort pluss for landets største helårs-turistdestinasjon. Trafikksikre hovedveier skal også knytte bolig- og arbeidsmarkedsregioner til hverandre, og redusere reisetid for trafikantene. Dette er viktige faktorer som påvirker samfunnsnytten av utbyggingen. E6 sør i Øyer og langs Mjøsa har i dag midtdeler, som naturligvis fører til null møteulykker. En firefelts 110 km/t-vei vil selvfølgelig også bevare nullvisjonen med null møteulykker, i tillegg vil det gjøre det lettere for utrykningskjøretøyene å komme fort fram, skape bedre trafikkflyt ved vedlikehold og lette presset på utsatte strekninger både ved høysesong og ellers.

Vi mener at å bygge 110 km/t vei er det riktige for framtiden, både for Øyer og for vår region ellers. Øyertunnelen som åpnet i desember 2012, må innen kort tid utvides med nytt tunnelløp, og er et eksempel på hvordan det kan gå om vi bygger for nåtid og ikke for framtiden. Selvsagt er det svært viktig at lokal infrastruktur og trafikksikkerhet blir godt ivaretatt, men det er viktig å se det positive framfor å se det negative i E6-utbyggingen.

Skulle denne utbyggingen føre til endringer i Øyer sentrum, så må vi stille oss positive til å se på hvordan vi kan utnytte dette til vår fordel, for å skape et bedre og mer helhetlig sentrum som dekker både nåtidens og fremtidens behov. Dagens sentrum er ikke godt nok med tanke på skolevei, kryssløsninger og trivsel slik som det er i dag.

Skulle utbyggingen føre til tap av landbruks- og næringseiendom, må vi se på muligheter for å kompensere dette. Det samme gjelder for boliger. Selvfølgelig skal velferden til innbyggerne i Øyer kommune komme først, men dette er ikke et enten/eller-spørsmål. Vi mener at vi må satse, være endringsvillige og se muligheter, og vi har tro på at det rette for fremtiden er å støtte opp under utbyggingen av ny E6 med 110 km/t.

Åse Harjo Øvstegård, ordførerkandidat og Anne Aronsveen, 2. listekandidat, Øyer Høyre