Fagforbundet Innlandet mener man så raskt som mulig må sikre landets innbyggere en sømløs overføring av helsedata mellom helsepersonell. Det er på høy tid at nødvendig informasjon fra tidligere legebesøk i andre kommuner eller sykehus blir tilgjengelig for helsepersonell som skal gi helsehjelp. Dagens IT-systemer i helse- og omsorgssektoren tilfredsstiller ikke behovet for effektiv samhandling mellom sykehus, fastleger og kommuner.

Behovet for nye tekniske løsninger i helsesektoren er overmodent. Likevel ser den foreslåtte tekniske løsningen, Akson, foreløpig ut til å være mangelfull. Fagforbundet mener det er fare for at Akson kan bli en ny offentlig IT-skandale. Dette tilsier at man heller bør bygge nye, mer fleksible løsninger hvor man leverer mindre deler steg for steg, og med utskiftbare moduler. Dette vil gjøre at de valgte teknologisk løsningene kan oppdateres når ny teknologi blir utviklet.

Den skisserte løsningen har blitt omfattende, dyr og tidkrevende. Risikoen knyttet til prosjektet er stor, fordi det skal benyttes ett system og én leverandør. Totalprisen på 22 milliarder er høy, særlig fordi gevinsten er uklar og ligger hele ti år fram i tid. Derfor er det helt nødvendig at prosjektet kvalitetssikres gjennom en grundig offentlig høring.

Et sentralt punkt i Aksons forprosjekt var å etablere samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Denne manglende samhandlingen er en av de mest alvorlige manglene i dagens helsetjeneste. Fagforbundet Innlandet mener det er en stor svakhet at denne delen av prosjektet skal utsettes til del to. Samtidig er det heller ikke funnet en løsning for pasientens legemiddelliste i første del av prosjektet, noe som tilsier at hele prosjektet bør gjennomgås.

Regjeringa må få foretatt en ny gjennomgang av Akson-prosjektet, samtidig som man begynner å bygge opp det offentliges egen kompetanse og eierrettigheter for drift og utvikling. Det er viktig at gjennomgangen belyser kommunenes økonomiske risiko ved deltakelse i prosjektet.

Fagforbundet Innlandet krever at regjeringen sørger for at den felles kommunale journalløsningen Akson blir kvalitetssikret gjennom en offentlig høring.

Else Karin Jakobsen, leder Helse og Sosial
Turid Granum, leder Kontor og Administrasjon i Fagforbundet Innlandet