Dagens boligmarked er et sted hvor manges boligdrømmer visner. Åtte år med høyreregjeringens usosiale politikk har ikke hjulpet. I dag har unge, førstegangskjøpere og enslige forsørgere problemer med å komme inn på boligmarkedet. Nå må vi sørge for en boligpolitikk som gir folk trygt og godt sted å bo, til en overkommelig pris.

Å kjøpe bolig er livets største investering for de fleste av oss. Å ta steget inn i boligmarkedet er både personlig, og ganske skummelt. Det handler om å finne oss et sted hvor vi kan leve gode, selvstendige liv. Men for stadig flere virker drømmen om en egen bolig fjernere for hver dag som går. Den drømmen vil vi i Arbeiderpartiet gjøre det enklere å realisere. Alle trenger et trygt hjem.

Årets stortingsvalg blir et veivalg for norsk boligpolitikk. Vi kan fortsette i det sporet vi ligger i. Med en inngangsterskel for boligkjøp som blir stadig høyere, større fokus på bolig som spekulasjonsobjekt og større ulikhet med bolig som bakgrunn. Eller vi kan gjennomføre et taktskifte som fastslår at det er staten sin oppgave å sørge for at folk har mulighet til en bolig med god kvalitet i hele landet.

Boligpolitikken har stor påvirkning på samfunnet. Det påvirker ulikhet, blant annet fordi skillet mellom de som eier og de som leier holder på å bli en forskjellsmaskin. Det påvirker næringspolitikken, fordi folk bosetter seg der det er arbeidsplasser. Arbeidsplasser skapes der det bor folk. Og det påvirker klimapolitikken, gjennom hvilke materialer vi bruker til den faktiske byggingen.

Vi i går til valg på en rekke konkrete tiltak i boligpolitikken. Et av de viktigste tiltakene er å styrke Husbanken for å få flere inn i boligmarkedet. Etableringen av Husbanken i 1946 ble et av de store velferdsprosjektene i Norge. Nå er tida inne for å gjenreise Husbanken som det sentrale verktøyet for sosial boligbygging og sørge for at flere kan eie egen bolig. En fornying av Husbankens rammevilkår vil sørge for at flere kan få startlån, og at Husbanken selv kan sørge for utvikling i leiemarked og boligbygging. Leie-til-eie ordninger er et godt eksempel på tiltak som kan brukes flere steder i landet – og ikke bare i byene.

Den viktigste ideologiske forskjellen mellom oss og høyresiden er at vi mener at det offentlige skal sørge for at folk kan kjøpe gode boliger. Så når vi i tillegg sier at vi skal bygge flere boliger, så må staten og kommunene bruke de verktøyene som de har til rådighet. I kommunene må det for eksempel legges til rette for bygging av flere kommunale boliger, studentboliger og boliger for førstegangskjøpere. Sammen med Husbanken har kommunene en viktig rolle for at flere kan få egen bolig. Derfor må både Husbanken og norske kommuner tilføres betydelige økte ressurser i åra som kommer.

I tillegg til å legge til rette for at flere kan eie egen bolig, ønsker vi i Arbeiderpartiet vil at folk skal bo i hele landet - ikke bare i sentrumsgrytene. Da kan vi ikke ha så strenge planretningslinjer at kommuner som sliter med befolkningsnedgang ikke får bygget attraktive boliger. Derfor må vi ha en evaluering av plan- og bygningslova for å forsikre oss om at planverket ikke blir et hinder for attraktive boligtomter i distrikta.

Når vi vil gjenreise den sosiale boligpolitikken, er det også for å sikre at vanlige folk med vanlige lønninger også har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Det er et svært viktig tiltak for å utvikle et samfunn med små forskjeller. Samtidig er god boligpolitikk også god næringspolitikk og god distriktspolitikk.

Rune Støstad, Nord-Fron, ordfører og stortingskandidat for Ap i Oppland