Lillehammer
har levd med et åpent sår i snart fire år. Utrivelige ruiner var det første innbyggere og tilreisende så da de ankom gågata fra nord. Slik var det i altfor lang tid. Storgata 81 har omsider fått nytt liv, spesielt sommerstid. Nå er det på tide å utvikle plassen videre.

Planutvalget i Lillehammer har vedtatt et nytt forslag til gjenoppbygging. Ifølge både administrasjonen og planutvalgslederen, ivaretar forslaget bevaringen av bygningsmiljøet og utvikling av bygården på en god måte.

Å føre videre det opprinnelige preget og utvikle bakgårdsmiljøet, er avgjørende for at det sentrale bygget ikke skal bryte med resten av Lillehammers unike trehusmiljø. Området inngår i Riksantikvarens nasjonale register over nasjonalt viktige byområder som skal bevares.

Ikke alle forslag fra eierne har ivaretatt fortiden like godt. Kulturarvenheten i Innlandet fylkeskommune har gjort en viktig jobb med å sikre at bevaringsverdige verdier ikke går tapt. Fylkeskommunen har tidligere fremmet innsigelse blant annet på grunn av manglende bevaring av bakgårdsmiljøet som har nasjonalhistorisk verdi. Bakgårdene på Lillehammer bør utvikles og åpnes opp framfor å bygges ned. Et bymiljø trenger aktører som ser andre verdier enn økonomisk fortjeneste.

Det er verdt å bruke tid for å sikre historiske verdier, men det er også en tid for utvikling

Et bymiljø trenger også et tilbud av attraktive varer og tjenester. Politikere i Lillehammer er forståelig nok utålmodige. Kommunestyret kan ikke godkjenne forslaget før fylkeskommunen gir klarsignal. Sier de nei havner saken på regjeringen sitt bord. En regjering som ønsker mindre statlig overprøvelse. Det er verdt å bruke tid for å sikre riktig utvikling, men det er også en grense for hvor lang tid en prosess skal ta. Ønsket om å ivareta de historiske verdiene er langt fra det eneste, som har gjort prosessen krevende og lang.

Alle parter har hatt god tid på å gjøre sitt ytterste for Lillehammers ve og vel. Nå får vi håpe at planene er så gode at inngangsporten til Lillehammer får nytt liv.