Fremskrittspartiet kom nok en gang Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti til unnsetning – og sørger for at pensjonistene/ trygdede får nok en nedgang i kjøpekraft. Det har skjedd hvert år siden 2014.

Trygdeoppgjøret er avsluttet for 2020, og endte med økning på 0,74 prosent på trygdeytelsene. Med en forventet prisstigning på 1,4 prosent, representerer det en beregnet reallønnsnedgang på 0,15 prosent i 2020. Konkret betyr det at eldre/ trygdede ikke får ta del i velstandsutviklingen som skjer i samfunnet for øvrig. Dette kommer som et tillegg til fallet i kroneverdien i valutamarkedet.

Grunnbeløpet i folketrygden etter oppgjøret – øker med 1,5 prosent, og vil øke fra 99 858 kroner til 101 351 kroner. Økningen i trygdeytelsene får virkning fra 01. mai i år.

I en tid med stor arbeidsløshet, permitteringer, risiko for konkurser, og mange som sliter økonomisk, som følge av koronapandemien, burde regjeringen kompensert med et skikkelig økonomisk løft til de trygdede. Dette som et motkonjunkturtiltak, og for å kompensere for alle underreguleringen av trygdeytelsene siden 2014!

Det er nå samfunnet trenger kjøpekraft i befolkningen som kan stimulere til å sikre en jobb til alle, og til få hjulene i gang igjen. Det betydningen virker ikke til å oppta Erna Solberg-regjeringen, og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nok en gang brytes Stortingsvedtaket, hvor det heter at med den nye pensjonsreformen fra 2012, skulle ingen oppleve å få nedgang i kjøpekraften. Alle skulle være sikret minst et såkalt nulloppgjør. Det vil si at veksten i trygdeytelsene skal minst tilsvare prisveksten.

Velgere forventer at regjering og storting etterlever vedtatte Stortingsvedtak. Hvem skal man stole på – om man ikke gjøre det ovenfor lovgiverne?

I dag er det mange pensjonister som har stor grunn til å følge seg både skuffet og sinte.

Jørund Hassel, leder Jernbanepensjonistenes Forening Hamar, Lillehammer