Gå til sidens hovedinnhold

Pisk eller hjelp til Granheim?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Granheim lungesykehus er reddet frem til år 2023. Men vil Sykehuset Innlandet nå tyne sykehuset i to år, eller bygge opp Granheim til å bli en ressurs for hele landet?

Vi som utgjør Redd sykehusene i Innlandet, Bevar Granheim Lungesykehus og Helsepartiet, er tilfredse og takknemlige for den nylig vedtatte utsettelsen som slår fast at Granheim lungesykehus ikke flyttes til Lillehammer Sykehus i 2021. Dette er en positiv utvikling for alle innbyggere. Spesielt viktig for dagens og morgendagens lungepasienter. I etterkant av pandemien kan denne pasientgruppen bli foruroligende stor.

Granheims skjebne skal evalueres på nytt våren 2023. Derfor er det nødvendig å flagge vår bekymring for lungesykehuset i disse to årene. Har Sykehuset Innlandet planlagt å ytterligere tyne de allerede knappe ressursene eller er det nå en ide å investere?

Granheim har over lang tid blitt svekket økonomisk og praktisk med kutt i antall senger, bemanning og i rammefinansiering. Dette har gått utover tilbudet i den områdefunksjon som Granheim Lungefunksjon har i dag. Nye opphold er på trappene, men vil dette gi samme tilbud som tidligere?

Det har over lengre tid vært en nedskalering av legebemanningen på Lillehammer sykehus og dette går også utover Granheim Lungesykehus pga samarbeidsavtalen som er imellom sykehusene. Uten god og tilstrekkelig legebemanning vil oppholdene stoppe opp. Når en nå kan lese at det kreves en innsparing på 150 millioner hvert år inn mot 2023 så er spørsmålet hvem som blir taperen?

Norge får ikke færre KOLS/astma- sarkoidose eller korona-pasienter med behov for lunge-spesialisert helsehjelp. Vi får flere. Derfor lanserer vi en plan om at Granheim som et minimum tilbakeføres i den opprinnelige stand. Som et mål ønsker vi en satsing på Granheim som nasjonalt kompetansesenter. Pasienter med senskader etter korona i hele landet trenger spisskompetansen fra Granheim.

I et brev til styret i Sykehuset Innlandet har vi oppfordret til å vise handlekraft overfor Helse Sør-Øst og ber om økonomisk bistand til en videreføring Granheim Lungesykehus.

Helt konkret vil dette kreve:
1) Stedbundne lungeleger og tett samarbeid med Lillehammer Sykehus om legetjenesten og utvikling av lungelege-forløp.
2) Oppbemanning av personalet (Spesialsykepleiere)
3) Øke døgnplasser for rehabilitering til 25, som tidligere

Opphold for pasienter må være fra to til fire uker.

Mariann Isumhaugen, for styret i Redd Sykehusene i Innlandet
Bjørg Haave, for Bevar Granheim
Finn Olav Rolijordet, Sammen for lokalsykehusene-nei til hovedsykehus
Tanja Kristoffersen, leder Helsepartiet Innlandet
Erik Hexeberg og Lise Askvik, leder og nestleder Helsepartiet