Ringebu kommune vil ansette en egen medarbeider for å involvere innbyggerne i arbeidet med å utvikle landsbyens sentrum i en mer klimavennlig retning, og kommunen får penger fra både Miljødirektoratet og fylkeskommunen for å gjøre det på denne måten.

Det er to perspektiver som gjør dette interessant. Det ene handler om behovet for å utvikle også distriktene i en retning som innebærer reduserte utslipp av klimagasser. Det andre handler om å styrke demokratiet.

Kommunale planprosesser oppleves som kjedelige og lite engasjerende. Tidlig og bredt engasjement er viktig for kvaliteten på alle offentlige planer. Mange dispensasjonssaker og forsøk på endring av planbestemmelser i vedtatte planer, er gjerne uttrykk for at noe er oversett i planarbeidet.

Økt engasjement øker muligheten for å fange opp nye problemstillinger. Økt engasjement styrker både planleggernes og de folkevalgte sine muligheter til å se langt nok og godt nok inn i den framtida de planlegger for.

Lavt folkelig engasjement og lav deltakelse rammer alle kommuner

Landsbyen og kommunesenteret er utviklet i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter, blant annet ved at kommunen er tilført penger til tettstedsutviklingen. Det er ikke unaturlig at dette samarbeidet videreføres

Den statlige og den fylkeskommunale viljen til å bruke noen kroner på det som er en kommunal planprosess, er også uttrykk for at det som nå skal gjøres bør være interessant for flere. Lavt folkelig engasjement og lav deltakelse i planprosessene rammer alle kommuner. Dersom Ringebu lykkes med sitt forsøk på å involvere og engasjere, er arbeidsmåten interessant for flere.