(Østlendingen): Mandag skrev politimesteren i Innlandet politidistrikt og sjefen for Heimevernet i Hedmark og Oppland under på en ny samarbeidsavtale.

Avtalen er den første mellom det nye politidistriktet og HV i regionen, og vil bidra til bedre sikkerhet og økt beredskap, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Avtalen som i dag ble underskrevet erstatter avtalene mellom de tre tidligere politidistriktene og Opplandske Heimevernsdistrikt, og vil bidra til bedre samhandling, koordinering og utnyttelse av felles ressurser.

Dette vil blant annet bli ivaretatt gjennom felles øvelser og trening, utlån av infrastruktur- og øvingsfasiliteter, samt gjennom utlån av aktuelt utstyr.

Samtidig er det fortsatt slik at det er politiets ansvar å drive myndighetsutøvelse. Men at Forsvarets og Heimevernets ressurser kan bistå politiet i alt fra naturkatastrofer til terrorbekjempelse er det nå i større grad lagt til rette for gjennom en lovendring fra 2015, og gjennom den nye bistandsinstruksen gjeldende fra september i år.

– Med et så vidt sammensatt trusselbilde er det avgjørende med et godt samarbeid mellom sivile og militære aktører innen totalforsvarsrammen. Det er nødvendig å legge økt vekt på felles beredskapsplanlegging, krisehåndtering og ikke minst konsekvenshåndtering og samvirke, sier oberstløytnant Tore K. Stårvik.

– Samtidig viser en økende terrortrussel og hyppige hendelser utløst av ekstremvær hvor viktig samhandling, koordinering og beredskap er for et sårbart samfunn. Alle samfunnets ressurser må kunne utnyttes for å ivareta samfunnssikkerheten på en best mulig måte, uttaler politimester Johan Brekke.