Politisk plattform for Ap, Venstre og SV 2015-2019, Lillehammer

– Jobb smartere, sier V, Ap og SV til de ansatte i Lillehammer kommune. Partiene er enige om en politisk styringsplattform de neste fire årene. Torsdag skrev de under. Fra venstre partilederne Per A. Mæhlum (V), Hans Kristian Enge (Ap) og Mizanur Rahaman (SV).Foto: Jon Bernt Høigård

– Jobb smartere, sier V, Ap og SV til de ansatte i Lillehammer kommune. Partiene er enige om en politisk styringsplattform de neste fire årene. Torsdag skrev de under. Fra venstre partilederne Per A. Mæhlum (V), Hans Kristian Enge (Ap) og Mizanur Rahaman (SV).Foto: Jon Bernt Høigård

Artikkelen er over 4 år gammel

Her kan du lese en komplett versjon av den politiske plattformen for de samarbeidende partiene i Lillehammer perioden 2015-2019.

DEL

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre har utarbeidet en politisk plattform for perioden 2015- 2019. Partiene har som overordnet mål å føre en forsvarlig økonomisk politikk. Det innebærer at det kan være aktuelt med endring av struktur innen ulike tjenesteområder. Kommunale tjenester som kommunen er pålagt å yte sine innbyggere skal prioriteres. Det kommunale tjenestetilbudet skal i hovedsak ikke konkurranseutsettes eller privatiseres. De politiske partiene ønsker å prioritere forebyggende tiltak innen folkehelse og oppvekstområde. Vi vil styrke eldreomsorgen og bedre omsorg ved livets slutt. Klima og miljøhensyn skal være gjennomgående prioriteringer i våre vedtak og beslutninger. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre vil arbeide for et mer inkluderende samfunn for minoritetsgrupper i Lillehammer. Vi søker å videreutvikle samarbeidet med frivillige, - og ideelle organisasjoner ytterligere.

Partiene skal ikke ta opp spørsmålet vedrørende arbeidsmiljøloven i perioden.

Klima og miljø:

Klima- og miljøhensyn skal være gjennomgående i alle valg og prioriteringer.

- Arbeide for at veksten i transportbehov i hovedsak tas innen gange, sykkel og kollektivtransport.

- Videreutvikle sykkelbyen Lillehammer med flere og sammenhengende gang- og sykkelveier.

- I arealplanleggingen skal jordvern og kulturlandskap ivaretas.

- Redusere energiforbruket i kommunale bygninger gjennom ENØK-tiltak.

- Videreføre arbeidet for å bli en klimanøytral kommune.

- Sikre Mesnaelva og dens omgivelser som natur- og rekreasjonsområde fra Mjøsa til Mesnasaga.

- Utvikle Terrassen som et sentrumsnært grøntområde og en sosial møteplass.

En inkluderende kommune for alle:

For å lykkes med integrering av innvandrere i vårt samfunn må en arbeide både med majoritetsinnbyggerne og minoritetsinnbyggerne. Samspillet mellom kommunen og frivillige organisasjoner og enkeltindivider er viktig.

- Spre bosettingen av innvandrere til ulike områder av kommunen.

- Legge til rette for lavterskel fritidstilbud for de som faller utenfor organisert idrett og kultur.

- Legge til rette for møteplasser mellom majoritet og minoriteter i kommunen.

- Det er et mål å på sikt kunne tilby livssynsåpent seremonirom.

Helse, omsorg og velferd:

Det overordnede målet innen helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få riktig hjelp og støtte til riktig tid.

- Utbyggingen av Fåberggata 152 skal gjennomføres som planlagt.

- Tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse skal prioriteres for å ivareta eldre og sjuke.

- Arbeide for å redusere ufrivillig deltid og vikarbruk.

- Velferdsteknologi innen helse- og omsorgstjenestene skal tas i bruk der det  er til beste for brukerne.

- Ivareta behovet for boligsosialt arbeid.

- Arbeidet med behandlings- og hjelpetilbudet innen rus og psykiatri skal prioriteres, spesielt blant barn og unge.

- Arbeide for å beholde et allsidig akuttsykehus  på Lillehammer.

Barnehage, skole og oppvekst:

Barn og unge skal sikres gode oppvekstvillkår i Lillehammer. Da må en ha gode barnehager og skoler, og et bredt fritidstilbud. Vi vil prioritere forebyggende arbeid.

- Lillehammerskolen skal ha som mål å være Opplands beste.

- Prioritere tidlig innsats og økte ressurser i skolen til de yngste elevene.

- Sikre full barnehagedekning. Det skal arbeides for å øke andelen kommunale barnehager til minst 50 prosent.

- Fornye og forbedre læremateriellet i skolen.

- Unngå fristbrudd i barnevernet.

- Bedre innholdet i Lillehammerskolen, samt se på kretsgrenser, for å kunne drive en best mulig og kostnadseffektiv skole.

Kultur og idrett:

Alle grupper av befolkningen skal ha likeverdig tilgang til fritidstilbud og naturopplevelser.

- Følge opp den vedtatte kulturstrategien.

- Videreutvikle Lillehammers rolle for nasjonale og internasjonale arrangement.

- Videreutvikle filmbyen Lillehammer med utgangspunkt i de institusjonene og filmmiljøene byen har.

- Stille skolebygg gratis til disposisjon for fritidsaktiviteter for barn og unge. Også i framtiden ha et tilbud om redusert  husleie for fritidsaktiviteter for barn og unge.

- Det skal i perioden settes i gang forprosjekt for utvidelse og vedlikehold av Kulturhuset Banken.

By- og samfunnsutvikling:

Det skal føres en offensiv politikk som ivaretar kommunens særpreg, og stimulerer til utvikling og etablering av arbeidsplasser. Biltrafikken i sentrum må reguleres, med tiltak, slik at den på sikt reduseres. Lillehammer kommune som helhet skal ivaretas i utviklingen.

- Sentrum skal sikres som et attraktivt handels- og boområde.

- Legge til rette for utvikling av arealer for næring, bolig og parkering.

- Være pådriver for raskest mulig utbygging av tospors jernbane og E6 gjennom  Lillehammer.

- Økt persontransport må i størst mulig grad dekkes av kollektivtransport og gang og sykkel.

- Det skal ikke gis en generell åpning for søndagsåpne butikker i Lillehammer.

- Sak 72/15 vedtatt i kommunestyret 24/9-15 skal være en rettesnor for sentrumsutviklingen.

- Arbeide for levedyktig og bærekraftig landbruk.

Partiene Arbeiderpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti skal ha en arbeidsform seg i mellom som sikrer reell innflytelse i de politiske prosessene før beslutningene fattes. Disse partiene forplikter seg til å samarbeide om og å ha felles møter i forbindelse med arbeidet med, og vedtak om økonomi- og handlingsplan, og årsbudsjettet. Dette for å ivareta denne avtalens innhold.

Lillehammer, 30. september 2015

Hans Kristian Enge, leder Lillehammer Arbeiderparti

Per A Mæhlum, leder Lillehammer Venstre

Mizanur Rahaman, Leder Lillehammer SV

Artikkeltags