Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre har utarbeidet en politisk plattform for perioden 2015- 2019. Partiene har som overordnet mål å føre en forsvarlig økonomisk politikk. Det innebærer at det kan være aktuelt med endring av struktur innen ulike tjenesteområder. Kommunale tjenester som kommunen er pålagt å yte sine innbyggere skal prioriteres. Det kommunale tjenestetilbudet skal i hovedsak ikke konkurranseutsettes eller privatiseres. De politiske partiene ønsker å prioritere forebyggende tiltak innen folkehelse og oppvekstområde. Vi vil styrke eldreomsorgen og bedre omsorg ved livets slutt. Klima og miljøhensyn skal være gjennomgående prioriteringer i våre vedtak og beslutninger. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre vil arbeide for et mer inkluderende samfunn for minoritetsgrupper i Lillehammer. Vi søker å videreutvikle samarbeidet med frivillige, - og ideelle organisasjoner ytterligere.

Partiene skal ikke ta opp spørsmålet vedrørende arbeidsmiljøloven i perioden.

Klima og miljø:

Klima- og miljøhensyn skal være gjennomgående i alle valg og prioriteringer.

- Arbeide for at veksten i transportbehov i hovedsak tas innen gange, sykkel og kollektivtransport.

- Videreutvikle sykkelbyen Lillehammer med flere og sammenhengende gang- og sykkelveier.

- I arealplanleggingen skal jordvern og kulturlandskap ivaretas.

- Redusere energiforbruket i kommunale bygninger gjennom ENØK-tiltak.

- Videreføre arbeidet for å bli en klimanøytral kommune.

- Sikre Mesnaelva og dens omgivelser som natur- og rekreasjonsområde fra Mjøsa til Mesnasaga.

- Utvikle Terrassen som et sentrumsnært grøntområde og en sosial møteplass.

En inkluderende kommune for alle:

For å lykkes med integrering av innvandrere i vårt samfunn må en arbeide både med majoritetsinnbyggerne og minoritetsinnbyggerne. Samspillet mellom kommunen og frivillige organisasjoner og enkeltindivider er viktig.

- Spre bosettingen av innvandrere til ulike områder av kommunen.

- Legge til rette for lavterskel fritidstilbud for de som faller utenfor organisert idrett og kultur.

- Legge til rette for møteplasser mellom majoritet og minoriteter i kommunen.

- Det er et mål å på sikt kunne tilby livssynsåpent seremonirom.

Helse, omsorg og velferd:

Det overordnede målet innen helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få riktig hjelp og støtte til riktig tid.

- Utbyggingen av Fåberggata 152 skal gjennomføres som planlagt.

- Tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse skal prioriteres for å ivareta eldre og sjuke.

- Arbeide for å redusere ufrivillig deltid og vikarbruk.

- Velferdsteknologi innen helse- og omsorgstjenestene skal tas i bruk der det  er til beste for brukerne.

- Ivareta behovet for boligsosialt arbeid.

- Arbeidet med behandlings- og hjelpetilbudet innen rus og psykiatri skal prioriteres, spesielt blant barn og unge.

- Arbeide for å beholde et allsidig akuttsykehus  på Lillehammer.

Barnehage, skole og oppvekst:

Barn og unge skal sikres gode oppvekstvillkår i Lillehammer. Da må en ha gode barnehager og skoler, og et bredt fritidstilbud. Vi vil prioritere forebyggende arbeid.

- Lillehammerskolen skal ha som mål å være Opplands beste.

- Prioritere tidlig innsats og økte ressurser i skolen til de yngste elevene.

- Sikre full barnehagedekning. Det skal arbeides for å øke andelen kommunale barnehager til minst 50 prosent.

- Fornye og forbedre læremateriellet i skolen.

- Unngå fristbrudd i barnevernet.

- Bedre innholdet i Lillehammerskolen, samt se på kretsgrenser, for å kunne drive en best mulig og kostnadseffektiv skole.

Kultur og idrett:

Alle grupper av befolkningen skal ha likeverdig tilgang til fritidstilbud og naturopplevelser.

- Følge opp den vedtatte kulturstrategien.

- Videreutvikle Lillehammers rolle for nasjonale og internasjonale arrangement.

- Videreutvikle filmbyen Lillehammer med utgangspunkt i de institusjonene og filmmiljøene byen har.

- Stille skolebygg gratis til disposisjon for fritidsaktiviteter for barn og unge. Også i framtiden ha et tilbud om redusert  husleie for fritidsaktiviteter for barn og unge.

- Det skal i perioden settes i gang forprosjekt for utvidelse og vedlikehold av Kulturhuset Banken.

By- og samfunnsutvikling:

Det skal føres en offensiv politikk som ivaretar kommunens særpreg, og stimulerer til utvikling og etablering av arbeidsplasser. Biltrafikken i sentrum må reguleres, med tiltak, slik at den på sikt reduseres. Lillehammer kommune som helhet skal ivaretas i utviklingen.

- Sentrum skal sikres som et attraktivt handels- og boområde.

- Legge til rette for utvikling av arealer for næring, bolig og parkering.

- Være pådriver for raskest mulig utbygging av tospors jernbane og E6 gjennom  Lillehammer.

- Økt persontransport må i størst mulig grad dekkes av kollektivtransport og gang og sykkel.

- Det skal ikke gis en generell åpning for søndagsåpne butikker i Lillehammer.

- Sak 72/15 vedtatt i kommunestyret 24/9-15 skal være en rettesnor for sentrumsutviklingen.

- Arbeide for levedyktig og bærekraftig landbruk.

Partiene Arbeiderpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti skal ha en arbeidsform seg i mellom som sikrer reell innflytelse i de politiske prosessene før beslutningene fattes. Disse partiene forplikter seg til å samarbeide om og å ha felles møter i forbindelse med arbeidet med, og vedtak om økonomi- og handlingsplan, og årsbudsjettet. Dette for å ivareta denne avtalens innhold.

Lillehammer, 30. september 2015

Hans Kristian Enge, leder Lillehammer Arbeiderparti

Per A Mæhlum, leder Lillehammer Venstre

Mizanur Rahaman, Leder Lillehammer SV