I det opprinnelige planforslaget hadde Gausdal kommune sett på muligheten for å legge til rette for hyttebygging på Værskei. Det har gårdbruker Hilde Marthe Aarnes, som to måneder i året har kyr på beite på Værskei, kjempet iherdig imot.

– En lettelse å se at vi får beite to måneder om sommeren, sier hun.

Aarnes forteller at hun og to andre gårdbrukere nede i bygda er helt avhengige av nærbeite for å høste det naturen gir.

– Det er begrenset med gress i bygda. Beite på jordbruksareal i nede i bygda er ikke noe særlig, sier hun.

Har vært bekymret

Torsdag kom bekreftelsen på at to nye hyttefelt og fortetting av eksisterende hyttefelt, som opprinnelig lå inne i det opprinnelige forslaget til kommuneplanens arealdel, ble fjernet. Det ble vedtatt i sluttbehandlingen av planen i kommunestyremøtet i Gausdal. Arealplanen gjelder fram til 2032.

– Dette med bakgrunn i flere høringsmerknader til arealbruk og beiteområder i statsallmenningen, skriver fungerende ordfører, Stig Melbø (Frp), i en melding.

Aarnes forteller at hun har vært bekymret for at det kunne bli hytteutbygging i seterområdet på Værskei.

– Men vedtaket sikrer fremtidig drift. Det er mange som har vært engasjert i saken, også småbrukarlaget og bondelaget. Jeg tror dette er positivt for flere enn oss som driver seterdrift. Det er bra for både næringslivet og kulturlivet at det er dyr i fjellet. Det holder landskapet i hevd og skaper mangfold, sier hun.

Les også

– Det at vi ikke er en rik kommune, skyldes andre faktorer enn manglende gevinst fra hyttesatsingen

– Nytter med folkelig engasjement

Inge Bugge Knudsen er enslig representant for MDG i kommunestyret i Gausdal. Han berømmer engasjementet til Aarnes.

– Vi er ei bygd som sliter med innbyggertallet. Det er bra at en ung og entusiastisk gårdbruker som får livsgrunnlaget truet, vinner fram med saken sin, sier han.

Knudsen forteller at dette også har vært en viktig sak for ham. MDG sitter i en vippeposisjon i Gausdal kommune.

Det var Statskog som spilte inn at områder på Værskei kunne være aktuelt for hyttebygging.

– Slik jeg oppfattet det, stilte planutvalget seg positivt til forslaget. Men takket være et folkelig engasjement, fikk vi snudd det. Det viser at folks engasjement i politiske saker nytter, sier Bugge Knudsen.

– Hvilke konsekvenser ville hyttebyggingen i dette området medført?

– Det kunne blitt mange hytter og store konsekvenser for beitenæringen. Det er tre gårdsbruk i Gausdal som fortsatt driver beite i området. Beiteområdet ville blitt innskrenket og det hadde blitt utfordringer med konflikter mellom hytteeiere og beitedyr. Dette er også et viktig friluftsområde og ligger tett på et sårbart myr- og våtmarksområde. I tillegg er det mange kulturminner på Værskei, opplyser han.

MDG-politikeren sier at dette var en sak det var enighet blant politikerne før kommunestyremøtet.

– Gausdal er en landbrukskommune. Hvis vi ikke tar vare på bøndene som faktisk vil noe, er det litt stusslig. Dette er et signal om at vi tar vare på folkene som bor i bygda, sier han.

– Var ikke lokalkjente nok

Leder av planutvalget i Gausdal kommune, Ole Kristian Klåpbakken (Sp), forteller at planutvalget fikk et litt annet inntrykk av forslaget etter befaringen i området. Derfor ble det ingen stor diskusjon i kommunestyremøtet.

– Planutvalget var på Værskei og så på hytteområdet. Vi fant ut at det ble liggende myrlendt og rått, og at retningen mot det planlagte hyttefeltet var beiteområde. Det ble ikke så heldig, og noen synes det er var litt fælt å bygge det ned av naturhensyn. Men det var spesielt beitet som var viktig for Senterpartiet, sier han.

– Er det slik at planutvalget egentlig var positive, men har blitt presset av det folkelige engasjementet?

Vi skjønte raskt at her hadde vi ikke vært tilstrekkelig lokalkjent. Man kan ha tanker tidlig i en slik prosess. Så får man innspill som gjør at resultatet blir bedre. Vi så hvordan hyttefeltene lå. Det var stor enighet om å ta det ut av planen, sier Klåpbakken.

– Må lese vedtaket først

Rune Rueslåtten har tatt over som eiendomsansvarlig for Statskog i Gausdal, for seniorkonsulent på eiendom drift, Ola Idar Løkken. Derfor ber Løkken GD rette spørsmålene til kollegaen.

– Hvordan ser Statskog på kommunestyrets vedtak, og hva gjør dere eventuelt videre i saken, Rueslåtten.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om saken før jeg har lest hele vedtaket. Det får jeg ikke gjort før over påske fordi jeg er på ferie og befinner meg på et sted med ustabil og dels svært dårlig mobildekning. Du får ta kontakt etter påske, sier han.