Energiprisene
har nådd vanvittige nivåer. Råoljeprisen har ført pumpeprisen på bensin og diesel opp til nivåer hinsides det noen kunne forestille seg for bare få uker siden. Selv om prisen på råolje er på tur ned, kommer trolig drivstoffprisene til å forbli høye lenge.

Strømselskapenes fastprisavtaler sier noe om hva bransjen forventer at prisene vil ligge på, ett, to og tre år fram i tid. Den som tror at høye strømpriser går over etter hvert som utetemperaturen stiger utover våren, tar grundig feil.

Rekordprisene som lyser blodrødt fra bensinstasjonenes reklametårn ved inn- og avkjøringer, har utløst et ramaskrik omtrent på nivå med det vi hørte da strømprisene gikk i været. Nå er kravet fra både transportnæring og forbrukere reduserte avgifter. Foreløpig sitter finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forholdsvis rolig i båten. Det er åpenbart ubehagelig å bli konfrontert med tidligere Sp-utsagn om hvor smertegrensa for drivstoffpriser går, ikke minst fordi folks avhengighet av privatbilen ute i distriktene er like stor i dag som den var før valget sist høst.

Også denne krisa rammer urimelig og urettferdig, og aller mest svir det for alle som ikke har alternative transportmåter. Vi kan håpe på økt bruk av kollektivtransport der busser går til de steder og til de tider folk trenger transport, og at økt etterspørsel på sikt kanskje også kan bety at tilbudet bygges ut.

Likevel er det ikke slik at de høye drivstoffprisene bare rammer folk på landsbygda. All vegtransport ble brått dyrere som følge av krigspriser på bensin og diesel. Lastebilnæringen har rimelig godt oversikt over hvordan det står til blant transportører som plutselig må håndtere utgiftsøkninger ingen har kunnet forutse. Noen kommer ut av det ved å øke fraktprisene. For andre er det snakk om røde tall, og for virksomheter som ikke tåler røde tall, er det kroken på døra.

Det er utfordrende for regjeringen å håndtere alt det som løpske energipriser utløser av trøbbel, og det er åpenbart vanskelig å håndtere slike kriser når økonomien for øvrig går godt og det store spøkelset er økt rente. Det er også grunn til å velge med omhu hvilke priskriser staten skal gå inn og kompensere.

På en eller annen måte må regjeringen komme opp med tiltak som gjør oss i stand til å håndtere drivstoffprisene, men det må være tiltak som virker. Det vil alltid være risiko for at selger spiser av lasset ved å øke sine marginer dersom staten kutter i avgiftene. Derfor kan andre kompensasjonstiltak, som for eksempel skattelette, være like effektive og treffsikre.