I den situasjonen vi står i nå, med en utålmodighet som ikke forholder seg til realiteter i sykehussaken, så taper innbyggerne i Innlandet. La oss derfor peke på noe vi mener er de sentrale realiteter.

1. Alle investeringer i hele Helse Sør-Øst RF er utsatt unntatt Gaustad-utbyggingen i Oslo. Den er så kostbar at alle tilgjengelige ressurser vil bli styrt dit. Vedtaket er dramatisk for mange pågående utbygginger i hele helseregionen. Merk da at Innlandet ennå ikke er tildelt noe som helst, Innlandet er under utredning, trolig også etter at konseptfasen er ferdig.

2. Konsekvensen av punkt 1 er at Innlandet burde med en samlet og kraftig stemme gå imot Gaustad-utbyggingen og forsvare Ullevål Sykehus. Det er helt nødvendig for å sikre at de 2 milliardene som SIHF har spart opp på konsernkonto vil bli brukt i Innlandet de nærmeste 10 årene. Betingelsen for et nytt felles ståsted er en politisk snuoperasjon i Arbeiderpartiet og Høyre. Det sitter langt inne.

3. Den nye fylkestoppen i Innlandet Arbeiderparti, Thomas Breen, sier i et intervju med Ringsaker Blad at «Dersom det skulle være noen tvil igjen, så er jeg ekstremt opptatt av å samle flest mulig funksjoner i et hovedsykehus, samt å bygge landets beste prehospitale tjenester». Dette betyr at den gamle drømmen «noen» hadde om kun ett fullkomment hovedsykehus i Innlandet fortsatt lever. Dersom Mjøs presses igjennom de nærmeste 2 årene, kanskje med det foreslåtte trinnvis utbygging, så vil konsekvensen bli at Mjøs spiser alle de andre sykehusene. Grunnen er det store finansieringsbehovet for Mjøs. Da blir også Lillehammer Sykehus lagt ned mens Elverum vil bli ytterligere nedskalert.

4. Det er viktig å forstå at det er økonomien som avgjør hva som vil skje med lokalsykehusene, ikke faglige argumenter. Så hva sier utredningen? Hverken Mjøs eller 0+ er bærekraftige på prosjekt-nivå. På helseforetaksnivå kommer Mjøs bedre ut pga estimerte driftsgevinster på 370 millioner i 2040 slik at det antas positiv likviditet i 2047. Puh. Tror vi på dette? Vi krever at alle kostnader må på bordet og hevder at de estimerte driftsgevinstene er overdrevet og at Mjøs heller ikke er bærekraftig. Når man overdriver beregningene på lang sikt så gjøres det bevisst for å komme i gang med Mjøs. Det kan fort ende opp med ett hovedsykehus og vi er tilbake til det famøse dokumentet «Strategisk Fokus 2022» som hadde minimal politisk oppslutning.

5. 0+ er ikke bærekraftig fordi vedlikeholdskostnader ved alle de sykehusene som skal drives videre, er store, beregnet fra 2036. Men 0+ er bærekraftig fram til disse kostnadene inntrer. Ved 0+ har SIHF nok egenkapital til å låne til et erstatningssykehus på Hamar og andre nødvendige tiltak. Dersom man ikke ønsker samlokalisering av somatikk og psykiatri, dersom man ikke ønsker flere nedleggelser (Lillehammer), så burde vi nå sammen kjempe for at 0+ blir vedtatt. En forutsetning er at man drøfter videre hvilke tiltak som må gjøres for at også 0+ blir bærekraftig på sikt. SI sier det selv: «Ved null-pluss alternativet (…) det vil være større fleksibilitet til å tilpasse investeringene til fremtidig tilstand på byggene, helseforetakets fremtidige økonomiske situasjon og øvrige prioriteringer i helseforetaket». Dette er vår oppfordring til alle – spesialisttjenestene i Innlandet må sikres ved 0+.

Finn Olav Rolijordet, Gjøvik, Sammen for Lokalsykehusene – nei til hovedsykehus, Innlandet