Det er kommet flere medieutspill den siste tiden, som beskriver beredskapssituasjonen ved Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt. Det er behov for å komme med noen presiseringer og faktainformasjon.

Budsjettsituasjonen

Innlandet politidistrikt er i en krevende økonomisk situasjon og må spare 49 millioner kroner. Dette får konsekvenser for alle enheter og vil kunne føre til at politistasjoner og lensmannskontor til tider må gå med enkelte ledige stillinger, også Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt.

Vi ser på innsparingstiltak og effektiviseringstiltak sammen med de tillitsvalgte og vernetjenesten i politidistriktet. Ett av tiltakene er å se på nye tjenestelister og nye vaktregioner i Gudbrandsdalen.

I gjennomsnitt må det enkelte lensmannskontor og politistasjon redusere kostnadene med opp mot 6 prosent.

Innlandet politidistrikt har besluttet at lensmannskontorer og politistasjoner må spare en forholdsmessig mindre andel av totalen, ca. 3,5 prosent. Nord-Gudbrandsdal har fått en innsparing på kun 2,85 prosent. Det er derfor ikke slik at vakt og beredskapsressursene flyttes til sentrale strøk eller nedbemannes.

Responstid og beredskap

Jeg er kjent med fremsatte påstander knyttet til responstiden. Responstid måles på alle hasteoppdrag som defineres som ekstraordinære hendelser, herunder hendelser der liv er direkte truet samt andre hendelser som krever umiddelbar respons fra politiet. For hele 2019 er det registrert 658 hasteoppdrag i Innlandet politidistrikt på steder med under 2000 innbyggere. De nasjonale krav til responstid er at politiet i 80 prosent av oppdragene skal være på stedet innen 34 min. For 2019 ble gjennomsnittlig responstid for Innlandet målt til målkravet på 34 minutter.

Av de 658 hasteoppdragene er politiet innenfor tidskravet på 527 oppdrag (80 prosent), mens vi er utenfor på 131 oppdrag (20 prosent). 11 av de 131 oppdragene, som vi brukte for lang tid på, var i Nord-Gudbrandsdal hvorav ett oppdrag var i Lesja kommune, ingen i Dovre kommune. Hittil i 2020 er det 176 hasteoppdrag i Innlandet som det er målt responstid på. Målt responstid er 33 minutter.

Responstiden i Nord-Gudbrandsdal er innenfor de krav som settes og det som innbyggerne kan forvente av oss.

Utvidelse av vektregion

Etter sommerferien utvides vaktregionen i Nord-Gudbrandsdal slik at hele Gudbrandsdalen får én vaktregion. Med utvidelsen blir det flere mannskaper å spille på ved de enkelte lensmannskontor, og det blir mer likhet i polititjenestene. Tjenestelistene vil bli mer robuste og de ansatte vil oppleve færre endringer.

Politidistriktet viderefører ordningen med å sette sammen patruljene slik at det er rimelig nærhet mellom mannskapene i patruljen. Dette for at det ikke går vekk unødig tid ved utrykning fra beredskapsvakt (hjemmevakt). Utvidelse av vaktregionen vil ikke føre til færre personer i vakt og beredskap. Det vil være de samme personene som i dag er i to vaktregioner, som går inn i én felles vaktregion for Midt- og Nord-Gudbrandsdal.

Bistand fra andre nødetater

Det er også satt spørsmålstegn ved brannvesenets oppgaver knyttet til redningsaksjoner og ulykker. Fra brann- og eksplosjonsvernloven er brannvesenets rolle og oppgaver nærmere definert: Ledelsen i brannvesenet har skadestedsledelsen ved andre ulykkessituasjoner inntil ledelsen overtas av politiet. Brannvesenet har også ordensmyndigheten inntil politiet kommer til stedet.

Politiet i Innlandet er svært godt fornøyd med den bistanden fra brannvesenet. Det vil være flere oppdrag, for eksempel trafikkulykker, der brannvesenet vil komme først fram til et ulykkessted og hvor de vil gjøre en viktig jobb. Dette er ikke noe spesielt for Nord-Gudbrandsdal, slike ordninger har vi også i resten av landet.

Tilgjengelig for publikum

Ved å endre vaktlistene fra beredskapsvakt (hjemmevakt) nattetid til mer aktiv tjeneste dag og kveld, vil politiet i større grad være tilgjengelig for publikum på tider og steder det erfaringsmessig skjer mest. Av 75 hasteoppdrag i 2019 i hele Gudbrandsdalen, skjedde 64 av oppdragene på dag og kveld, mens kun 11 oppdrag skjedde på natt. Vi er opptatt av å få mest mulig polititjeneste og best mulig utnyttelse av ressursene vi har fått tildelt og vil derfor flytte mer beredskap fra natt til dag.

Til slutt vil jeg understreke at Nord-Gudbrandsdal må spare mindre enn andre tjenestesteder i politidistriktet. Vi endrer tjenestelister og etablerer én vaktregion som skal bidra til at vi får best mulig polititjeneste for publikum, med de ressursene vi har tilgjengelig. Innbyggerne skal være trygge på at vi kommer når det virkelig er behov for oss.

Terje Krogstad, leder geografisk driftsenhet (GDE) midt, Innlandet politidistrikt