Partene i saken ble kjent med dommen torsdag. Nord-Gudbrandsdal tingrett mener drapet framstår som godt planlagt, og at den 16 år gamle jenta var et utvalgt og bevisst offer. Retten mener det er flere skjerpende omstendigheter. Han dømmes også til å betale oppreisning på 550.000 kroner til foreldrene. 17-åringen er frifunnet for oppreisningskravet fra søsknene.

Han er i tillegg dømt til å betale skadeerstatninger til foreldrene på 59.275 kroner, og 125.000 kroner til mannen han knivstakk i foten på åstedet.

I fradrag kommer 261 dager som gutten har sittet i varetekt. Dommen er ett år strengere enn aktors påstand, som var 12 års forvaring.

Les også: Forsvaren: Dommen er ensidig

Retten: «Drapet fremstår velkalkulert og godt planlagt»

Tingretten mener at tiltalte var tilregnelig på gjerningstidspunktet, og drapet framsto gjennomtenkt. Dommernes oppfatning er at tiltaltes voldsfascinasjonen ikke døde sammen med den drepte jenta, og at gjentakelsesfaren er stor. Ordinær fengselsstraff vil ikke være nok til å verne samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet.

Retten mener 17-åringens drapshandling, adferdsmønster og sosiale og personlige funksjonsevne er helt ekstraordinære omstendigheter, og at det ikke er andre realitsiske måter å ivareta samfunnsvernet på enn gjennom forvaring.

Forsvarer ba om psykisk helsevern

Forsvarer Nora Hallen la ned påstand om at 17-åringen må overføres til tvungent psykisk helsevern.

Det avgjørende spørsmålet i retten har vært om den tiltalte 17-åringen var tilregnelig da drapet ble begått. De psykiatrisk sakkyndige i saken har konkludert med at han var tilregnelig. Forsvareren har imidlertid argumentert med at de sakkyndige har vært i tvil om sin konklusjon. Hun ga i retten også uttrykk for at 17-åringen ikke vil kunne få den hjelp han trenger i fengsel.

Under rettssaken erkjente 17-åringen de faktiske forhold, men ikke straffskyld. Han mener han var utrilregnelig på gjerningstidspunktet.

Retten mottok forklaring fra 37 vitner i de to ukene rettssaken foregikk.

Les også: Knusende dom: Den strengeste straff noensinne mot en mindreårig

Retten: «Tiltalte var ikke psykotisk»

Retten er ikke i tvil om at tiltalte ikke var psykotisk eller hadde en sterk bevissthetsforstyrrelse da drapet skjedde.

Tvert imot vises det til at den da 16 år gamle gutten hadde hatt tanker om å drepe i et halvt år, og at skriftlige tekster også viser dette. Drapet ikke var en impulshandling, men noe tiltalte hadde veid for og imot og planlagt over lengre tid, mener dommerne. Etter rettens mening var heller ikke offeret tilfeldig valgt. Tiltaltes skriftlige tekster, sammen med øvrig beslagsmateriale, gir et skremmende innblikk i hans tankeprosesser, konkluderer retten.

I den 37 sider lange dommen siteres det fra en av stilene til 17-åringen. Den ene stilen er forfattet i flere omganger og viser 17-åringens fascinasjon for vold mot kvinner. Deler av teksten introduserer den drepte 16 år gamle jenta.

Under rettssaken ga foreldrene uttrykk for at de var bekymret for hans tilbaketrekning og manglende sosiale nettverk, men deres beskrivelse rokker ikke ved rettens vurdering av tiltalte som tilregnelig på gjerningstidspunktet, går det fram av dommen. Under rettssaken ble det pekt på flere episoder fra guttens nærmeste som var bekymringsverdig, men retten mener ikke at det kan oppfattes å være i nærheten av en psykoselignende tilstand.

Les også: Bistandsadvokaten: - Det går ikke an å føle lettelse rundt denne saken

«Et fast forbrytersk forsett over tid»

17-åringen er i dag diagnotisert med en psykoselidelse, men retten mener at det ikke er holdepunkter for at gutten hadde en lidelse eller en sykdomsutvikling som innebar en realitetsbrist hos ham på gjerningstidpunktet.

Basert på den samlede bevisføringen er retten kommet fram til at tiltalte var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Retten mener han har utvist et fast forbrytersk forsett over tid om å drepe den 16 år gamle jenta.

Les også: Aktor: Vi er tilfreds med dommen

Dette er forvaring

Forvaring idømmes når fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet, og det er en nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd (straffelovens paragraf 40) I rettssaken mot 17-åringen fra Vinstra har framholdt aktor faren for gjentakelse i sin påstand. Han henviste også til at drapet var planlagt flere måneder i forveien, og at tiltalte "hadde lyst til å drepe".

Forvaring er den eneste straffereaksjonen som ikke er tidsbestemt, men retten skal likevel fastsette en tidsramme for forvaringen med en minstetid som ikke kan overstige ti år. En minstetid innebærer blant annet at den dømte ikke kan løslates på prøve før minstetiden er sonet. Forvaring innebærer også at retten kan forlenge dommen med fem år om gangen, dersom retten mener det fortsatt er fare for gjentakelse. Forvaring innebærer også soning i spesielt sikrede fengsler.

Forvaring brukes i alvorlige saker der retten ser det er en særlig fare for gjentakelse av alvorlig straffbar handling. Dømmes tiltalte til forvaring konkretiseres det ikke hvor lenge den dømte skal sitte inne, men det fastsettes en minstetid og en maksimaltid. Maksimaltiden kan ved utløpet forlenges av retten og maksimaltiden kan derfor bli svært lang.

Vinstra-saken

31. oktober 2018 ble en 16 år gammel jente drept med kniv av en 17 år gammel gutt på Vinstra.

17-åringen har erkjent at han tok livet av jenta, men nekter straffskyld fordi han mener han var utilregnlig.

Den to uker lange rettssaken ble sluttført i Nord-Gudbrandsdal tingrett fredag 28. juni. Aktor i saken, statsadvokat Jo Christian Jordet, la ned påstand om forvaring i 12 år med en minstetid på åtte år. Forsvarer Nora Hallén la ned påstand om at 17-åringen må overføres til tvungent psykisk helsevern.

De psykiatrisk sakkyndige i saken har konkludert med at han var tilregnelig. Forsvareren har imidlertid argumentert med at de sakkyndige har vært i tvil om sin konklusjon.

Dom i saken falt 19. juli i 2019. Dommen ble anket.

Les også: Vinstra-saken: Kan bli den fjerde mindreårige som dømmes til forvaring

Les også: Voldsforsker: - Det som skjer etter dommen i Vinstra-saken er det viktigste

Les også: Dommen i Vinstra-saken faller torsdag

Les også: – Tapet av datteren er et tap som aldri kan kompenseres

Les også: Sakkyndiges erklæring: - Han var ikke psykotisk

Les også: Tiltaltes mor til de etterlatte: – Jeg syns det er forferdelig det dere må gå gjennom

Tiltaltes far: - Vi fikk høre at det ikke var noe å bekymre seg forTiltaltes far: - Vi fikk høre at det ikke var noe å bekymre seg for

– Umulig å tenke på annet enn henne

Fant mengder med voldsrelaterte bilder og videoer på tiltaltes PC på gutterommet

Drapstiltalte banket på avdødes hjem bevæpnet med to kniver og en hammer

Tiltaltes mor, medelever, og lærere vitner i dag

Politibetjentene Trond og Svein Morten kom først til åstedet