Er tiltalte strafferettslig tilregnelig eller ikke? Det er det sentrale spørsmålet i ankesaken som tar for seg knivdrapet i på Vinstra 31. oktober 2018. En 16 år gammel jente ble drept. På tiltalebenken i Eidsivating lagmannsrett sitter en ung mann på 18 år.

Psykotisk?

Det faktiske forholdene om drapet og gjerningsmann er ikke bestridt i saken. Spørsmålet er om tiltalte var i psykose da drapet ble begått. Det er avgjørende for om tiltalte kan straffes med fengsel eller forvaring. Alternativet blir å dømme ham til tvungent psykisk helsevern.

Psykiater Terje Tørrissen og psykologspesialist Alexander Flaata var oppnevnt som rettspsykiatriske sakkyndige da saken gikk i Nord-Gudbrandsdal tingrett. De konkluderte da med den tiltalte ikke var i psykotisk tilstand da drapet ble begått og at han ikke led av sinnslidelser innenfor psykosespekteret.

– Dette er en av de vanskeligste sakene vi har jobbet med, sa de to sakkyndige til GD da saken gikk for tingretten.

Den tiltalte ble i tingretten kjent strafferettslig tilregnelig og ble dømt til forvaring i 13 år, med en minstetid på åtte år.

– Ensidig dom

Den tiltaltes forsvarer mente dommen i tingretten var for ensidig og at det ikke ble lagt nok vekt på tiltaltes psykiske helse.

I anken ba forsvareren om oppnevning to nye rettsmedisinske sakkyndige. Det har Eidsivating lagmannsrett gjort.

De to nye er nevropsykolog Knut Dalen og psykiater Hans Ole Korsgaard. De har gjennom samtaler med tiltalte og tilgang på helseinformasjon levert en foreløpig rettsmedisinsk erklæring til Eidsivating lagmannsrett før ankesaken startet.

Konklusjonen

Torsdag skal de to teamene av rettsmedisinske sakkyndige, uavhengige av hverandre, legge fram sine konklusjoner for retten.

De sakkyndige har da vært til stede under ankesaken, observert den tiltalte og lyttet til det som har kommet fram i retten.

Uavhengig av hva de fire rettspsykiatriske sakkyndige konkluderer med, er det lagmannsretten som skal ta stilling til skyldspørsmålet og straffevnen til tiltalte. Retten avgjør selv i hvilken grad de legger vekt på informasjonen som de sakkyndige legger fram.