Fylkestinget skal ha møte denne uken og i den forbindelse ønsker Gausdal FrP og Lillehammer FrP å bli hørt. Vi ønsker å få fjernet bomstasjonen på fylkesvegen 255 ved Fåberg prestegård, og en på fylkesveg 315 ved Lundgård som er en sideveg på baksiden av dalføret. Bomstasjonene åpnet 19 oktober 2009.

Fylkesvegen 255 fra Jørstadmoen i Lillehammer til Segelstad bru Gausdal er blitt en tryggere veg for alle – det er tryggere å kjøre og tryggere med gang- og sykkelveg på hele strekningen.

Utbedring av fylkesveg 315 Lundgård-Brubakken inngikk i samme utbyggingsprosjektet, og også ny veg mellom krysset fv.255/E6 og Storhove i Lillehammer. Økt trafikksikkerhet og framkommelighet var hovedmålene med utbyggingen.

Bompengeselskapet Vegfinans Gausdalsvegen AS er heleid av vegfinans AA, som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessige formål.

Vi er glad for at vegene er utbedret og vi har trygge veger, men vi ønsker å fjerne bomstasjonene. Gausdal og Lillehammer har felles arbeidsmarked og vi er to kommuner som er avhengige av hverandre, vi har felles landbrukskontor.

Gausdal er en landbrukskommune og bøndene må ofte til Lillehammer for tjenester. Bønder i Lillehammer må til Gausdal for å nå landbrukskontoret.

Barna bruker ofte aktiviteter i nabokommunene, og videregående skoler har forskjellige tilbud slik at elevene ofte velger skoletilbud i nabokommunen.

Det at det kom to bommer samtidig gjør det ekstra dyrt å pendle mellom kommunene og det blir dyrt for alle som er avhengig av å bruke vegen, det er ikke alternativ til bomfri veg uten at du får mye lengre kjøretur på Øverbygdsvegen via Hunderfossvegen.

Gausdalsvegen var en av landets første bomveger som ikke var en del av riksvegnettet i Norge i 2009. Derfor ble protestene mange når også bygdeveiene skulle bomfianiseres, spesielt for næringstransport har dette gitt store ekstrakostnader.

I 2018 lå det an til at nedbetalingen ble ferdig i 2023. Men vedtak om endring av bom- og innkrevingssystem hos Vegfinans AS, ble kostnadene tillagt brukerne, og beregnet nedbetaling er igjen anslått til 2024.

Stig Audun Melbø, Gausdal FrP
Astrid Gaassand, Lillehammer FrP