Naturvernforbundet ber om en avklaring fra Fylkesmannens side når det gjelder synet på rovdyrforvaltning i Oppland.

I et intervju med NRK Oppland Hedmark 21. mai i år, uttalte Fylkesmannen, sitat: «I bestandsmålene skal ikke disse dyrene (ulv og bjørn) finnes i fylket, og dermed skal det også være lett å ta dem ut dersom de dukker opp her».

Her gjør altså Fylkesmannen det tindrende klart at ulv og bjørn ikke skal finnes i Oppland, og at det av den grunn skal være enkelt å få fellingstillatelse. Det er tidligere blitt uttalt fra departementet og direktoratet at dette ikke er en riktig oppfatning av gjeldende rovdyrforvaltning. Manglende målsetting om yngling i et område innebærer ikke at enhver forekomst av enkeltdyr er uønsket, og det er følgelig heller ikke en målsetting at alle dyr som måtte bli observert bør avlives helt uavhengig av eventuelt oppstått skade. Fylkesmannens uttalelse innebærer for alle praktiske formål en opphevelse av fredningen utenfor ynglesonene, til tross for at den landsomfattende fredningen av de store rovdyrene fremdeles gjelder.

Denne endringen av hvordan politisk vedtatte regler og retningslinjer skal praktiseres, har etter det vi kan se ikke ryggdekning verken i endrede retningslinjer eller som følge av nye vedtak i forlengelse av åpne debatter og beslutningsprosesser. Da kan det etter vårt skjønn ikke være riktig når Fylkesmannen uttaler at ulv og bjørn skal kunne avlives «hvis de dukker opp». Derfor gjelder denne henvendelsen både et spørsmål om hva Fylkesmannen legger til grunn for uttalelsen, og om Fylkesmannen mener utsagnet er i tråd med grunnleggende regler og prinsipper for norsk rovdyrforvaltning.

Vi understreker at dette ikke handler om perifere eller uvesentlige forhold når det gjelder forvaltningen av to av de aller mest truede artene vi har i Norge. I praksis å oppheve fredningen utenfor ynglesonene er et drøyt skritt i seg selv, men enda mer alvorlig dersom slik praksis innføres i Oppland på tvers av gjeldende retningslinjer på nasjonalt nivå.

Lars Haltbrekken, leder
Naturvernforbundet