Naturvernforbundet krever slutt på hiuttak av jerv for å holde bestanden nede. Den omstridte metoden brukes i tillegg til vanlig lisensjakt.

Vilt er vanligvis fredet i yngletiden, men myndighetene har gjort et unntak for jerv. Fra 2001 til i dag er det gjennomført 142 hiuttak av jerv i Norge, melder NRK.

– Dette er en barbarisk metode som brukes kun for å redusere bestanden av en sterkt truet art i norsk natur, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til kanalen.

Metoden innebærer at ansatte i Statens Naturoppsyn oppsøker jervehi, henter ut jervevalper og avliver dem. Hiuttaket gjøres i tillegg til ordinær lisensjakt som et tiltak for å holde bestanden på det nivået Stortinget har bestemt – som er 39 jervekull i Norge hvert år.

– Ikke truet

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes sier imidlertid at jerven ikke er en truet art i Norge, og mener hiuttak er et nødvendig onde.

– Den norske bestanden har i mange år vært høyere enn politisk vedtatt, og den skandinaviske bestanden vokser, sier Bartnes.

Til tross for at regjeringen har tillatt flere nye virkemidler, som snøscooter, kameraovervåking og kunstig lys, lisensjakten på jerv, har ikke effekten av dette vært god nok, mener Bartnes.

Tar sau

Begrunnelsen for hiuttak av jerv er at jerven er det rovdyret i Norge som tar flest sau.

– Hiuttak har vært den måten å regulere jervebestanden på som gjør at vi kommer i tråd med bestandsmålet. Vi må både ivareta hensynet til jerven som et rovdyr og på den andre sida beitenæringa, sier statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet til NRK.

Det er Bartnes i Bondelaget enig i.

– Når bestanden har vokst ut av kontroll i flere områder, er hiuttak det eneste virkemiddelet som fungerer, mener han.