Tredje september skal Nord-Fron kommune behandle høringsuttalelsene til den nye plasseringen av DNTs turistanlegg «Dronningsetra». Da vil AP-flertallet sannsynligvis banke gjennom en ny godkjenning, til skade både for naturen og for DNT selv.

DNT Gudbrandsdalen har følt seg «presset» til å flytte Dronningsetra fra én tomt inne i det verdifulle våtmarksområdet Strålmyra - til en annen tomt inne i Strålmyra. Begge tomte-valgene har sterke negative konsekvenser for blant annet miljø, beitenæringer og kulturlandskap.

Saken er i sin andre søknadsrunde fortsatt oppsiktsvekkende dårlig belyst. Kjent informasjon og spørsmål som roper på svar er utelatt fra prosessen, noe både DNT, kommunens administrasjon og flertallspartiet AP må ta ansvaret for. Her er det også naturlig å nevne at DNT Gudbrandsdalens leder Magnar Brattlien er en sentraltungvekter i det lokale AP.

DNT og Nord-Fron kommune er ved gjentatte anledninger gjort oppmerksom på de enestående naturverdiene i området. Strålmyra er et uforstyrret økologisk funksjonsområde som sikrer svært sjeldne fuglearter trygge spillplasser, reirsteder, oppvekstarealer og beite- og jaktområder. Det altoverskyggende problemet er derfor den medfølgende trafikken som DNT ønsker å føre inn i området. Dette er det gjort grundig rede for i møter, avisartikler og i redegjørelser for Fylkesmannen, som også DNT og kommunen er kjent med. Likevel er miljøinformasjonen i det nye høringsbrevet fra kommunen redusert til bagateller som ikke skal være truet av DNT-prosjektet.

Fylkesmannen har tidligere beskrevet Strålmyra-området som det siste villmarksområdet i sitt slag i Oppland. Bare mellom denne ene setningen og «redegjørelsen» i høringsbrevet fra Nord-Fron kommune er det en avgrunn. Det samme gjelder langt på vei, og ironisk nok, Fylkesmannens egen høringsuttalelse.

DNT er tilbudt flere alternative tomter i utkanten av området. Dette er tomter som ligger langs det etablerte tråkket Kløvstigen mellom Skåbu og Sikkilsdalen, og dessuten nærmere området og rutenettet Jotunheimstien og Peer Gynt-stien som DNT selv hevder at Dronningsetra skal betjene. Denne alternative plasseringen vil skjerme de sårbare artene i Strålmyra for helt unødvendig trafikk og ødeleggende stress. Ett viktig spørsmål forblir da like ubesvart som før:Hvorfor vil DNT absolutt føre trafikken i en flere kilometer lang omvei inn i det kritiske området og bort fra tursti-nettet som de hevder de vil styrke?

DNT oppgir en rekke formål knyttet til friluftslivets gleder for ulike grupper. Tilgjengelighet alene tilsier at de alternative tomtene ved Flekka bru og Kløvstigen er vel så godt egnet som den omsøkte tomta, likevel har ikke DNT engang villet vurdere dem. Det er tvert imot tatt aktive grep for å unngå at alternative tomter, både private og Statskog-eide, ikke skal bli nærmere vurdert. SP fremmet forslag i utvalgsmøtet 22/6 om at alternativ Statskog-tomt ved Flekka bru også skulle utredes i forbindelse med den pågående høringsrunden. Dette ble avvist av AP-flertallet. Aps talsperson Terje Sørlie oppgir at avvisningen skyldtes at de ikke så noen grunn til å utrede et område som DNT ikke hadde søkt om og ikke var interessert i. Men hva så med andre interesser som berøres, og som har meldt tunge innvendinger? På denne måten unngikk AP og DNT for det første at kommunestyret fikk belyst ulike alternativ slik det er vanlig i plansaker. For det andre unngikk man å måtte forholde seg til at alternativene ble stilt opp mot hverandre, der summen av fordeler og ulemper uunngåelig ville slått ut i overlegen favør av alternativ utenfor Strålmyra.

FNs naturpanel slo ifjor fast at nedbygging og fragmentering av naturareal er den viktigste årsaken til det dramatiske tapet av arter som pågår. DNTs helt unødvendige ekspansjon inn i dette fredelige området innebærer nettopp fragmentering, samt uønsket forstyrrelse. Er det ikke også på tide at vi snart får et svar på hvordan DNTs valg av tomt samsvarer med deres egen uttalte naturvernstrategi; at DNT skal legge til rette for et naturvennlig friluftsliv? I høringsrunden er det tre positive og sju negative høringsuttalelser. En av de positive må nesten sies å være kuriøs: I motsetning til de kritiske grunneierne presterer Oppland Jeger og Fisk å ikke nevne det som virkelig angår de lokalejakt-interessene: Norges største elgtrekk som siden bronsealderen har trukketgjennom området DNT vil etablere seg i. Derimot ber beiteinteressene i og ved Griningsdalen, Vågå kommune, setereiere og andre grunneiere, Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening innstendig om at DNT ikke må få tillatelse til å stikke hull på dette unike området. I praksis er det likevel DNT selv som avgjør om de vil påføre omdømmet sitt dette ulykksalige selvskuddet. Skal Dronningsetra bli stående som et trist monument over et DNT som uten hensyn trenger seg inn i et dyrebart område der ingen ønsker dem velkommen?

Nelly Karidatter Einstulen, Naturvernforbundet Ottadalen og Sel
Heidi Kristoffersen, Oppland Naturvernforbund