Niklas Aas Skovdal (SV) fyrer av en kraftsalve mot Øyer Ap og meg i et debatt innlegg i GD 25. mars. Han beskylder meg for å være destruktiv og ikke ønske et godt samarbeid i Øyer.

Jeg mener innlegget i stor grad bidrar til å undergrave det han ønsker å oppnå. Vil man skape et godt samarbeidsklima, er neppe veien å gå gjennom negative karakteristikker og mangel på respekt for andre sine synspunkter. At ordfører har de beste intensjoner om å skape et godt samarbeid i Øyer, trekker jeg ikke tvil. Men for meg og mange andre er det er ikke det man sier, men det man gjør som betyr noe. Som folkevalgt forholder jeg meg til de folkevalgte organer jeg er medlem av, ikke uformelle møter.

Koronakrisa har snudd opp ned på alle planer og hverdagen til kommunen, innbyggere og næringsliv. Samfunnet har innført de strengeste tiltakene som noensinne er gjort i fredstid og alle er på tå hev for hvordan dette vil påvirke fremtida. I denne unntakstilstand i en demokratisk rettsstat er det avgjørende å skape forståelse og oppslutning om de tiltakene som settes inn og at de formelle instansene som er opprettet fungerer. Tydelig ledelse av folkevalgte organer skaper tillit og hindrer anarki, i krisetider er det nettopp det som trengs.

Tirsdag 17. mars ble det formelt oppsatte Formannskapsmøtet i Øyer avlyst, med begrunnelse smittefare. Formannskapet er et lovpålagt organ, og i mange sammenhenger kommunestyrets «arbeidsutvalg». Formannskapet har 7 valgte representanter, sammensetningen av formannskapet bruker valgresultatet ved kommunestyrevalget som grunnlag for fordeling mellom partiene. I Øyer er disse 7 representantene fordelt slik: 3 fra SP, 1 fra SV, 2 fra AP og 1 fra Høyre.

Som erstatning for det avlyste formannskapsmøtet, samme dag til samme tidspunkt med like mange deltakere, inviterte ordfører til et uformelt samarbeidsmøte for gruppeledere og ledere av utvalgene med denne sammensetning 3 fra SP, 2 fra SV, 1 fra AP og 1 fra Høyre. Møtet var en invitasjon til et fysisk møte uten beslutningsmyndighet og formell møteplikt, da dette ikke er et organ valgt etter kommuneloven. Dagsorden på dette uformelle møtet var saker som naturlig hører hjemme på et formannskapsmøte. Smittefaren ble vurdert til å være liten med en såpass liten forsamling i et stort rom. Altså helt omvendt i forhold til vurderingen av smittefaren ved et formelt formannskapsmøte med akkurat like mange deltakere. Den eneste forskjellen er at det er delvis andre personer som har rollen som utvalgsledere og gruppeledere, enn som er medlemmer av Formannskapet. Men for smittefaren hadde vel ikke det noen betydning?


Mitt inntrykk er at det politiske flertallet ønsket å sette det lovlig valgte formannskapet til side, og heller etablere nye og mer uformelle samarbeidsorganer med en annen representantfordeling enn det som ble resultatet etter høstens valg. Uformelle møter kan det gjerne inviteres til, men når man inviteres til et møte uten beslutningsmyndighet og møteplikt, kan man enten takke ja eller nei til en invitasjon. Jeg benyttet meg av retten til å takke nei til å delta i dette uformelle møtet. At man dermed blir karakterisert som vrang, lite samarbeidsvillig, destruktiv og formalistisk lever jeg godt med. Men det var flere grunner til at jeg avsto fra å delta på dette fysiske møtet.

12. mars innførte Regjeringen strenge tiltak for å hindre smittespredning, mandag 16. mars ble kontoret jeg arbeider på stengt for rengjøring etter mistanke om smittefare. Dermed ble rådene fra FHI fulgt for å sikre at jeg ikke eventuelt kunne bidra til å smitte andre hvis jeg selv hadde vært smittet, noe jeg heldigvis så langt ikke er. Siden det formelle Formannskapsmøtet var avlyst, hadde jeg ikke søkt permisjon hos min arbeidsgiver og min dag var derfor allerede belagt med ordinære arbeidsoppgaver. Det var ikke noe tilbud mandag 16. om å delta elektronisk på det uformelle møtet dagen etter, blant annet fordi det teknisk ikke var i orden. Tilbudet om å delta elektronisk kom på e-post tett opp til møtestart den 17. Da jeg ble klar over e-posten, var møtet nesten over.

Respekt for andre synspunkter, lover og regler sammen med tillit til at saker skal diskuteres i åpenhet er grunnleggende for et godt samarbeidsklima. Da blir det lett for våre velgere og for media å se oss i kortene og ansvarliggjøre oss for de vedtak som fattes. Kommuneloven er kommunens «grunnlov». Det er kommuneloven som gir dette offentlige organet legitimitet, det er her vi finner reglene for hvem som er folkevalgte og hva som er folkevalgte organer, hva som er en kommune, hvilke områder de har ansvaret for i samfunnet, og hva som er rollene henholdsvis til de folkevalgte og administrasjon. Inndelingslova forteller om hvilke geografisk område som utgjør en kommune. Det er i kommuneloven rollene til alle folkevalgte representanter er forankret. Skal man skape et godt samarbeidsklima i en kommune, starter man med respekt for lover og regler og tillit til at disse skal følges også i krisetider.

Brit Kramprud Lundgård, gruppeleder Øyer Ap