Egen gåstrategi og sykkelhotell

Mer av dette: Sykkelbyprosjektet foreslås videreført.Foto: Jon Bernt Høigård

Mer av dette: Sykkelbyprosjektet foreslås videreført.Foto: Jon Bernt Høigård

Artikkelen er over 3 år gammel

Her er noen flere av forslagene i handlingsplanen for ti-minuttersbyen.

DEL

For trafikk og transport:

Utarbeide gangvegplan etter mønster fra sykkelvegplanen, samt egen «gåstrategi».

Ny sykkel- og gangforbindelse mellom sentrum og Strandtorget.

Forlenge sykkel- og tursti langs strandpromenaden ved Mjøsa.

Videreføre sykkelbyprosjektet etter 2017.

Sykkelhotell på Skysstasjonen.

Flere steder for sykkelparkering og krav til dette i reguleringsplaner.

Vingnesbrua som gang- og sykkelbru.

Gatebruksplan for prioritering av ulike trafikantgrupper. Vurdere flere gater som kollektivgater.

Prioritere korttids- og avgiftsparkering foran langtidsparkering.

Vurdere signalprioritering for busser som i Bankenkrysset i andre kryss. Handel og service

Felles markedsorganisasjon for Strandtorget og sentrum.

Enklere parkering rundt sentrum, gratis korttidsparkering lørdag.

Handel med tyngre varer, gods og industri samles ved fv. 213 fra Sannom, samt Industrigata og Gudbrandsdalevegen.

Ikke flere kjøpesentre, og ikke vesentlig utvidelse av Strandtorget og Rosenlund. Næring og vekst

Økt planinnsats for sentrum og sentrumsnære arealer med tilrettelegging for handel, næring, kultur og andre aktiviteter.

Området rundt Skysstasjonen bør gis særlig oppmerksomhet.

Trinnvis utvikling av bydel nord i første omgang med bolig, kontor og handel. Handelsvirksomheter som ikke er spesielt areal- og transportkrevende, lokaliseres til Rosenlund bydelssenter.

Tydeligere bestemmelser i arealdelen av kommuneplanen om rett virksomhet på rett sted.

Artikkeltags