Samferdselsutbyggingen må fortsette i ny NTP

Innlandet FrP foreslår at Nye Veier skal bygge ut rv. 4 fra Sinsenskrysset til Mjøsbrua, rv. 25 Hamar-Løten, E6 Otta-Dombås og rv. 3 .

Innlandet FrP foreslår at Nye Veier skal bygge ut rv. 4 fra Sinsenskrysset til Mjøsbrua, rv. 25 Hamar-Løten, E6 Otta-Dombås og rv. 3 . Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg 
Torsdag hastebehandler utvalg for samferdsel Innlandet fylkes NTP-prioriteringer i et ekstraordinært møte. Prioriteringene i NTP kan være avgjørende for hvordan Innlandet skal utvikle seg i framtida.

Investering i infrastruktur er investering i arbeidsplassene som skal betale framtidas velferd, framtidas pensjoner, og lønninger for framtidas generasjoner. Den viktige satsingen FrP sto for i regjering på de store infrastrukturprosjektene må videreføres i Innlandet fylkes innspill til Nasjonal Transportplan.
Veiene i Innlandet er ikke bare lokale og regionale. De er i høyeste grad nasjonale hovedveier. Innlandet er som et gigantisk veikryss der all trafikk nord-sør og øst-vest passerer. Innlandet FrPs NTP-forslag bærer preg av satsingen på prosjekter til det beste for næringslivet i fylket. Det skal sikre arbeidsplasser og styrke konkurranseevnen lokalt og nasjonalt.


Erfaringen med Nye Veiers prosjekter i Innlandet har vist at de byr på raskere og bedre ferdigstillelse til en lavere kostnad, 4-felt og 110 km/t. Dette er avgjørende viktig ikke bare for Innlandet, men for hele Norge. Innlandet FrP foreslår at Nye Veier skal bygge ut rv. 4 fra Sinsenskrysset til Mjøsbrua, rv. 25 Hamar-Løten, E6 Otta-Dombås og rv. 3. Dette knytter mjøsbyene tettere sammen og reduserer avstanden mellom Innlandet og viktige markeder utenfor.


Flere veistrekninger som ikke tidligere har blitt tilstrekkelig prioritert må nå prioriteres i NTP. På E16 i Valdres gjenstår lite for å få en helhetlig og pålitelig transportkorridor mellom Vestlandet og Østlandet.

Den sterkt ulykkesutsatte rv. 3 på Lonåsen, og viktige strekninger og flaskehalser som Messeltsvingene og Opphus må prioriteres i Innlandet fylkes innspill til NTP. For å fullføre utbyggingen av rv. 3 og 25, er det viktig også å utbedre trafikksituasjonen gjennom Elverum, spesielt på rv. 25.

Norge har råd til å bygge veier uten bompenger. Investeringene i infrastruktur skal sikre norsk konkurransekraft mot utlandet og sikre framtidas inntekter. Investeringene i infrastruktur må gjøres uten å belaste bilistene med unødvendige, urettferdige bompenger.

De rødgrønne partiene som har styrt Innlandet har sviktet sitt ansvar som veieier, og har bygget opp et vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene på om lag fire milliarder kroner. Nødvendige trafikksikkerhetstiltak, rassikring og vedlikehold gjøres knapt. Heller ikke nødvendige investeringer for å sikre trafikksikker og pålitelig fremkommelighet for yrkessjåfører og privatbilister. Vedlikeholdsetterslepet er nå for stort til at det ikke kan dekkes inn med fylkeskommunale midler alene, og staten må bidra mer.
Viktige fylkesveier må enten få penger fra den øremerka potten for «fylkesveier med høy eksportandel» eller tilbakeføres til riksvei, slik de var før de rødgrønne dyttet ansvaret over på fylkeskommunene. To veier med kritisk behov for utbedring er Fv. 33 og Fv. 24

Satsingen på jernbane må fortsette. Innlandet kan ikke godta at utbyggingen av dobbeltspor stopper opp, og må kreve at dobbeltspor bygges i tråd med tidsplanen til Hamar innen 2026 og til Lillehammer innen 2034
Det er viktig ikke bare for Innlandet, men for godsavviklingen i hele Norge at Godspakke Innlandet gjennomføres. Særlig viktig er elektrifisering av Røros- og Solørbanen, og bygging av ny gods- og tømmerterminal i Kongsvinger. Gjøvik-, Kongsvinger- og Rørosbanen må utbedres for å få økt punktlighet, økt frekvens, og redusert reisetid. På Kongsvingerbanen er det spesielt viktig også å øke kapasiteten.

Truls Gihlemoen, gruppeleder FrPs fylkestingsgruppe
Wenche K. Haug Almestrand, fylkestingets utvalg for næring

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags