Avlsforsker Hanna Storlien (24) og Geno bidro onsdag på imponerende vis til voksenopplæring av NHOs årskonferanse.

Historien om den norske kua – NRF/Norsk Rødt Fe – som grunnlag for en avlskompetanse og et internasjonalt spisset eksportprodukt, er en enestående profilhistorie på vegne av vårt lands distriktsjordbruk.

Hvor mange i NHO-konferansen har kunnskap og kjennskap til historien? En historie som baserer seg på grunnlaget i en småskala driftssituasjon fra 1975 og fram til i dag.

Jordbrukets samfunnsoppdrag har i alle år handlet om mer enn å produsere nok mat.

Dagens regjering svekker grunnlaget for samfunnsoppdraget. Dagens regjering stimulerer en politikk som på mange vis svekker breddegrunnlaget for suksessen Geno bygger på. Attpåtil fører dagens politikk til overproduksjon på mange områder i vårt jordbruk.

Derfor går det en klar tråd fra NHO-podiet til podiet på Ruste Bygdahus på Vinstra torsdag kveld. Politikere og faglag skal svare på spørsmålet: «Hvordan stopper vi overproduksjonen?»

Det er mange svar. Noen er viktigere enn andre. Det helt sentrale er å få stadfestet politisk støtte til samfunnsoppdrag utover ren matproduksjon.

Om bare nok mat – volumproduksjonen – er i fokus, kan store deler av jordbruket i distriktene legges ned. Billig kraftfôr er tilgjengelig, store produksjonshaller er mulig å bygge. Og ny teknologi som er strukturfremmende i retning stordrift, kan hjelpe på i en slik utvikling.

Møtet på Ruste Bygdahus har et annet perspektiv: Produksjonsgrunnlaget i vårt land skal brukes. Dermed må også teknologiutviklingen kunne bidra til en stimulans av et mer effektivt småskalajordbruk. Et slikt jordbruk har mer til felles med jordbruket i Sveits enn i Danmark.

Vil Bondelaget og Småbrukarlaget erkjenne en slik problemstilling? Vil de politiske partiene også gjøre det?

Dagens overproduksjon er på mange måter en positiv utfordring. Situasjonen tvinger både politikere og bøndene selv til å ta mer grunnleggende valg. Å late som om distriktsjordbruket skal overleve og samtidig kjøre på for fullt med en volumstimulerende politikk, vil gi et sammenbrudd.

Derfor er Genos fortelling på NHO-møtet så viktig. Det er sammenstillingen av store datamengder fra hele landet, paret med hightec og topp kompetanse, som gir Norge en unik posisjon.

På kort sikt må det finnes tiltak for å håndtere overproduksjonen. På lang sikt er det politikken – samfunnspolitikken og samfunnsoppdraget – som må gi premisser for styring og utvikling av jordbruket.

En slik tenkning vil måtte gi brudd med sentrale deler av dagens politikk, en politikk der volumtenkning er basis og der snakk om distriktsjordbruk stadig mer likner garnityr. En slik politikk vil over tid være forsøk på bevisst å lure både bønder og vårt samfunn. Hightec for småskalaproduksjon må kunne endre på en slik framtid.

Hallvard Grotli