Det har i høst vært flere utspill i media om en påstått og planlagt nedleggelse av psykiatriske sykehus. Vi er fagdirektører ved helseforetak som har eller skal gjennomføre en samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern og rus og vil forklare hvorfor det er nødvendig.

Personer med alvorlige psykiske lidelser har kortere forventet levetid. Pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling trenger ofte somatisk støtte i behandlingen sin og mange har somatisk sykdom som trenger samtidig behandling i sykehus. I tillegg har mange pasienter innlagt i somatisk sykehus sykdomsbilder hvor psykisk sykdom og ruslidelser er medvirkende faktorer for sykdomsbildet. Det er derfor gode argumenter for et tett samspill mellom psykisk helsevern og de somatiske delene av sykehusene. Trenden for mer samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern de siste tiårene er både ønsket og riktig.

Det er utfordrende for samhandlingen internt i spesialisthelsetjenesten når tjenestene ligger langt fra hverandre. Dette gjelder særlig for personer med tilstander innen alderspsykiatri (demenslidelser), psykose, alvorlige depresjoner, spiseforstyrrelser og rusmiddelproblemer i akutt fase.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 understreker at psykisk og somatisk helse og rusmiddelproblemer må ses i sammenheng. Tjenestene bør være helhetlige og integrerte. Samlokalisering av psykisk helsevern, rus og somatikk kan derfor legge til rette for å behandle flere ulike tilstander hos pasienten innenfor samme sykehus, på samme sted og samtidig, og gjennom dette gi grunnlag for mer helhetlige og koordinerte behandlingsforløp.

Mye av tilbudet vårt innen psykisk helsevern er i dag plassert i gamle, utdaterte bygg. Mange av dem er vernet og ikke mulig å renovere til moderne standard. Både pasientene og medarbeiderne trenger nye og moderne bygg som gir bedre forhold med tanke på både arbeidsmiljø og behandling.

Framtidig organisering av psykiatrien skal bygge videre på dagens modell og videreutvikle den. Det vil si at de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) fortsatt skal være nært der pasientene bor. Her finnes både poliklinikk, dag- og heldøgnstilbud. Behandling som krever sykehus legges nært den somatiske behandlingen.

Dette var blant annet noe av grunnen til at Nytt Østfoldsykehus la psykiatri og somatikk i samme bygg. Sykehuset Østfold har opplevd gode erfaringer med dette, først og fremst for pasientene både i somatikk og psykisk helsevern, men også innen forskning, utdanning og opplæring. Disse erfaringene ligger også til grunn for at nytt sykehus i Drammen bygges med somatikk og psykiatri samlokalisert. En tettere integrasjon mellom psykisk helsevern og somatikk er i tråd med Nasjonal helse og sykehusplan og vil kunne gi bedre og mer helhetlige pasientforløp.

Hilde Myhren, fagdirektør, Oslo universitetssykehus
Jon Anders Takvam, Fagdirektør, Sykehuset i Vestfold
Ellen Henriette Pettersen, fagdirektør, Sykehuset Innlandet
Helge Stene-Johansen, fagdirektør, Sykehuset Østfold
Ulrich Spreng, fagdirektør, Vestre Viken