Det skjedde trass i at ikkje alle likte at leiar i Hovudutval for helse og oppvekst, Anne Sletten, presenterte eit nytt og justert framlegg av det som fleirtalet i hovudutvalet nyleg vart samde om:

Barhaug og Sødorp blir slått saman (alternativ 2). Dei andre skulane fortsett som i dag, eventuelt berre med justeringar i samband med elevnedgang som kan tvinge fram fådelte løysingar. 1–10 skule med elevar frå ungdomsskule, Barhaug og Sødorp (alternativ 6). Dei andre skulane fortsett som i dag, eventuelt berre med justeringar i samband med elevnedgang som kan tvinge fram fådelte løysingar.

Mindretalet gjekk for denne løysinga:

Barhaug, Sødorp og Kvam blir slått saman (alternativ 3). Dei andre skulane fortsett som i dag, eventuelt berre med justeringar i samband med elevnedgang som kan tvinge fram fådelte løysingar. 1–10 skule for alle elevar utanom Skåbu oppvekst (alternativ 7). Skåbu oppvekst fortsett som i dag.

Etter kommunestyremøtet er altså Kvam og Skåbu verna, uansett og skal difor ikkje utgreiast av konsulentar kommunen leiger inn for å lage den endelege strukturen.

Førebels har det ikkje lukkast å få kommentar frå Kvam-rektor Anette Storbråten.

Mange høyringssvar

Knut Håvard Meldal som har leia utgreiinga administrasjonen fekk i oppdrag å gjere, viste til at prosessen har gått føre seg i eit og et halvt år.

– Det kom inn 136 høyringssvar, 107 av dei frå enkeltpersonar. Resten av svara kom frå FAU-ar, elevorganisasjonar, lag og organisasjonar. 85 prosent meinte at det ligg ei løysing innanfor dei fire alternativa som er lagt fram.

Han presiserte at mange privatpersonar og alle lag og organisasjonar argumenterte for å behalde skulen på Kvam. Dessutan oppmoda han dei folkevalde til å innsnevre alternativa.

– Det kostar å leige inn konsulentar.

Før debatten ha ordføraren representantane vise respekt for synspunkta til kvarandre.

Partifellen hennar, Ove André Øybrekken sa at han før jul meinte det var riktig å ta ut Skåbu samstundes som skulen på Kvam er viktig med ny busetjing og at sponplatefabrikken er komen i gang att.

– Difor er det ingen grunn til å greie ut nedlegging av skulen der. Den må bestå.

– Bruk mikrofonen

Høgres Ragnar Jacobsen var ikkje heilt blid:

– Om ein skulle komme til å vedta forslaget som kom over bordet i «tolvte og ein halv time», synest eg ikkje om det. Det blir ikkje rett. Vi burde først ha ein prosess. Til noko heilt anna: Nå må ein i kommunestyret prate rett inn i mikrofonen, slik at alle høyrer det som blir sagt frå talarstolen. Slik det er nå, lurer eg på om eg skal slutte å gå i kommunestyret.

Når det gjeld strukturen, sa Jacobsen at det må vere samanheng mellom barnehagar og småskular.

– Det er viktig at det er flest mogleg skular. Som målsetting i 2046-prosjektet skal vi ha fleire innbyggjarar enn nå, heile 6.000. Då må vi ha skular folk vil bruke, nok skular til småbarnsfamiliane.

Sparte konsulentkostnader

Terje Sørlie (Ap) snakka sterkt for det nye forslaget.

– Vi ser at ikkje finst eit utbreidd ønske om å flytte skulen på Kvam til Vinstra. Tidlegare har vi og sagt at det skal satsas på distrikta når det gjeld busetting. Til Jacobsen vil eg seie at forslaget Sletten la fram berre er ein korreksjon til tidlegare vedtak. Ved å trekke ut Kvam og la skulen bestå, reduserer vi dessutan konsulentkostnadene. Det er viktig at vi har skule for framtida i både Skåbu og Kvam. Med tilleggsvedtaket får vi den moglegheita.

Usikre tal

Meldal frå administrasjon kom likevel med ei forsiktig åtvaring når det gjeld målet om auka innbyggjartal i 2046:

– I Innlandet er det berre Hamar som i dag har fleire elevar i dag enn det var i 2010. Til og med Gjøvik og Lillehammer har lågare elevtal i dag, trass i at begge kommunane har fleire innbyggjarar totalt. Vi veit sjølvsagt ikkje om SSB-tala bommar eller slår til. Men dei har ein del å seie i planlegginga vår. Difor trengst det klårleik i kva for tal kommunestyret skal basera seg på.

Dei to forslaga det blei votert over skil seg begge frå det opphavlege framlegget frå administrasjonen. Likevel fann kommunedirektøren ikkje grunn til å fremja eige forslag. Debatten viste nemleg kva for veg det kom til å gå då dei folkevalde skulle stemme.