Samvirke – bondens verktøy for å videreforedle og distribuere maten vi produserer på en effektiv og bærekraftig måte

Landbruksfamilien – det er bonden som virker sammen med bedriftene Tine, Nortura, Felleskjøpet, Hoff, Gartnerhallen og andre små og store samvirkebedriftene. GENO, Norsvin, Tyr og Sau og Geit jobber med avl og er i verdenstoppen på sitt felt. Dette langsiktige arbeidet har gitt Norge de beste dyrene både med hensyn til klima og dyrehelse.

De samme bedriftene jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedringer, gode klimatiltak, mer bærekraftig produksjon og effektiv distribusjon.

Landbruksfamilien i Innlandet sørger for at du som forbruker kan sette bærekraftig norskproduserte matvarer på bordet – hver dag! Samvirkebedriftene er bondens verktøy for å videreforedle og distribuere varene, fordi det er mer rasjonelt å gjøre dette sammen enn hver for seg. I tillegg har samvirkebedriftene mottaksplikt, som betyr at det kan produseres mat også der det er lengre vei til f.eks. meieri eller slakteri. Landbruket og samvirkebedriftene sørger dermed sammen også for aktivitet og arbeidsplasser over hele landet.

Samvirkebedriftene har et hovedformål: De skal gi bonden best mulig pris for råvarene, som i sin tur er en viktig forutsetning for å kunne produsere mat i høykostlandet Norge. I tillegg til pris sørger samvirkebedriftene for at bøndene har en stabil og forutsigbar omsetning av produktene sine. Forutsigbarhet for bonden betyr i neste omgang forutsigbarhet for forbrukerne.

Skal samvirkebedriftene oppnå formålet, må de, som alle andre bedrifter, jobbe kontinuerlig med å effektivisere og rasjonalisere. Forventningene til samvirkebedriftene er både store og mangfoldige. Det er likevel det beste verktøyet vi har for å oppnå en mest mulig effektiv og bærekraftig foredling av bondens produkter til det beste for samfunnet.

Bærekraftsmål nr. 17 sier at vi skal samarbeide for å nå de andre 16 bærekraftsmålene. Samvirke er nettopp dette, å samarbeide, å virke sammen.

Åse Sundvor, leder, Landbruksråd Innlandet