Sang har gjennom alle tider vært en naturlig del av skolehverdagen, spesielt i de yngste klassetrinnene. Med regjeringens utkast til nye lærerplaner, kan det på sikt bli en slutt på det. Først ble «sang» fjernet fra den overordnede delen av lærerplanen. Nå foreslår regjeringen å utelate sang i læreplanene for selve fagene i skolen som skal gjelde fra 2020.

 

Senterpartiet er bekymret for at det vil gjøre skolen fattigere. Sang er en verdifull og kreativ dør til kunnskap, og er høyst relevant i vår tid. Dagens skole har blitt mer og mer teoretisk og konsentrert om de teoretiske fagene. I regjeringens higen etter høye PISA-resultater og mer teoretisk kunnskap blir andre læringsformer og kreative uttrykk mer og mer bortprioritert.

Det har derfor vært en vært dalende tendens gjennom mange år når det gjelder sangaktiviteten i skolen. Jo lenger du kommer opp i klassetrinnene, desto mindre synges det. En undersøkelse presentert av nettstedet framtida.no 16. mai 2017, viser at bare halvparten av barneskoleelevene synger hver dag.

I en slik situasjon – der kreativ utfoldelse generelt og de praktiske og estetiske fagene spesielt - er under press, mener Senterpartiet det er et dårlig signal å nedtone sangens verdi og plass i skolen. Konsekvensen av en for tøff slanking av læreplanene gjør at vi havner i den motsatte grøfta, og fører til en utarming av skolens styringsdokumenter!

Veien fra læreplandokument til faktisk undervisning går via lærerutdanningen der studentene kvalifiseres til sitt fremtidige yrke. Senterpartiet ser en fare for at de som utdanner framtidas lærere vil legge mindre vekt på denne kompetansen når sang ikke lenger er definert i skolens læreplaner.

 

Senterpartiet har tillitt til lærerne og ønsker ikke å detaljstyre lærernes valg av undervisningsmetode. Samtidig er det viktig å stå på for at ulike kulturuttrykk og ikke- teoretisk kunnskap er verdifullt og fortsatt skal være en del av skolens oppdrag. En rik sangskatt og sangkultur må nemlig forvaltes og utvikles – og skolen er en viktig arena. Det har elevenes fortjent!