Private veger stengt med kjetting eller bom, innebærer en risiko for folk på innsiden. I et hyttefelt i Vågå måtte ambulansen vente på assistanse fra brannvesenet for å kunne passere en bom som stengte vegen inn til et hytteområde. For alle som trenger øyeblikkelig hjelp, vil slike forsinkelser kunne være livstruende.

Det står hundrevis av låste bommer på hytteveger i Gudbrandsdalen. Stengslene skal tjene to formål; begrense trafikken på veger som er konstruert utelukkende for å fungere som atkomst til fritidsboliger, og hindre at uvedkommende tar seg inn i hyttene som ligger langs disse vegene. Og bommer flest fungerer etter hensikten.

I de aktuelle områder er brannvesenet utstyrt med både nøkler og lokalkunnskap. Slik betyr bommene minimalt med forsinkelse ved behov for assistanse fra brannvesenet. Men det er ikke slik at brannvesenet rutinemessig kobles inn når andre etater kalles ut. Det finnes heller ingen oversikt som forteller AMK-sentral eller politi at de vil møte en låst bom på sin veg.

Ulike vegeiere har valgt ulike bomløsninger. Ett sted kan stengsler fjernes med enkle hjelpemidler som boltesak. Andre steder må det tyngre utrusting til for åpne stengslet uten nøkkel.

Hytteeiere som velger å sikre eiendom på denne måten, må forstå at stengt veg i noen situasjoner også betyr risiko. Denne risikoen må de sjøl vurdere opp mot behovet for å hindre trafikk eller beskytte eiendom mot uvedkommende. Så bør det ved alarmsentralene rutinemessig være mulig å spørre om framkommeligheten når det kommer nødanrop fra slike steder. Det vil gjøre det mulig å få assistanse fra brannvesen eller andre som kan åpne vegene.