Borgarting lagmannsrett tilsidesatte 11.februar kjennelsen fra én dommer i tingretten. Staten har dermed fått rett i at det ikke finnes juridisk hjemmel for å stoppe gjennomføring av departementets vedtak om felling av fire ulverevirer innenfor ulvesonen. Miljøvernorganisasjonenes oppfordring til å utøve sivil ulydighet for å stoppe jakten, baserer seg på fake news, intet mindre.

I mars 2021 avsa Høyesterett etter flere runder i underliggende rettsinstanser en historisk og enstemmig dom i sak om felling av ulv utenfor ulvesonen. WWF hadde saksøkt staten, men tapte på alle punkter. Høyesterett fastslo flere grunnleggende prinsipper omkring skillet mellom politikk og forvaltning. Det burde gi grunnlag for å stoppe videre ressursbruk på denne typen saker i rettsapparatet!

Fakta i henhold til lagmannsrettens kjennelse er tydelig:
– Høyesterettsdommen fra mars 2021 har stor overføringsverdi.
– En forvaltning i tråd med bestandsmålet er ikke i strid med Naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen som norsk lov naturligvis er forankret i!
– En overholdelse av stortingets vedtatte bestandsmål medfører konfliktdemping og styrker tilliten til forvaltningen.
– Bestandsregulering bidrar til å begrense vekst i ulvebestanden og truer ikke den sørskandinaviske bestandens overlevelse.

Til tross for en svært, svært tydelig høyesterettsdom som ble avsagt for mindre enn ett år siden, fortsetter miljøvernorganisasjonene å føre saker om lisensfelling av ulv inn for domstolene.

Systemet som er kan ikke få fortsette. Hvert år opplever vi samme trenering av en ulveforvaltning som Stortinget har bestemt. Rovviltnemndenes vedtak påklages av miljøvernorganisasjoner med lang klagebehandling i direktorat og departement. Tett opp under jul fatter departementet vedtak om felling. Så begjærer miljøvernorganisasjonene midlertidig forføyning – det vil si stopp i jakten – som da behandles i rettsapparatet.

Fellingsfristen for ulv i ulvesonen er 15.februar. Behandlingen i rettsapparatet er omfattende med muntlige forhandlinger, ukevis med domsskriving og enda nye ankerunder. Slik treneres ulvefellingen år etter år.

Vi håper med lagmannsrettens tydelige avvisning av tingrettens kjennelse og dermed miljøorganisasjonenes krav, at det blir slutt på stadige og kostbare omkamper i rettsapparatet om spørsmål som faktisk er ren politikk, og ikke juss.

Som Høyesterett sier: Det er Stortinget som vårt øverste demokratiske organ som bestemmer!

Hanne Alstrup Velure og Espen Andreas Volden, leder av USS og advokat for USS, Oslo