Gå til sidens hovedinnhold

Sjef i eget liv - 10 løfter til hjemmeboende eldre

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I Øyer kommune bor det 5116 innbyggere (pr. 1 kvartal 2019). Av disse er 237 personer over 80 år. Nasjonale tall viser at over 87 % av alle eldre over 80 år fortsatt bor hjemme. I Øyer kommune er dette ca. 206 personer, noe som utgjør over 4 % av innbyggerne i kommunen. Til sammenligning utgjør antall elever i grunnskolen ca. 10 %. Vi i Øyer Høyre mener at disse 4 % også utgjør en minst like viktig gruppe som skoleelevene, og at vi plikter å sikre trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene også for kommunens eldre innbyggere. Dette er våre 10 løfter til hjemmeboende eldre i vår kommune:

1. Kommunen skal bidra til å skape en møteplass for eldre minst én dag i uken, gjerne tilknyttet aktivitetstilbud som Seniorkor, Seniordans, foredrag, felles bespisning, spaserturer etc.

2. Kommunen skal være en katalysator og skape samarbeid mellom kommune, frivillige og private aktører. Dette kan dreie seg om planlegging av utflukter, handlehjelp, treffpunkter, m.m.

3. Kommunen må ferdigstille og iverksette Frivilligmeldingen og følge opp at bevillinger til driften av Frivilligsentralen blir godt utnyttet slik at dette kommer både eldre og andre til gode.

4. Kommunen må bidra til å skape forutsigbare og trygge transportmuligheter for eldre som ikke kan eller vil kjøre bil. Vi må blant annet sørge for at service- og bestillingsbusstilbudet består og opplyse flere om at tilbudet finnes.

5. Kommen må drive et aktivt arbeid for å bli et demensvennlig samfunn. Dette innebærer et godt samarbeid mellom frivillige foreninger som Demensforeningen, kommunen og private aktører. Tiltak kan være f.eks. opplæring av butikkansatte, samarbeid om besøksvenn, etc.

6. Mange eldre klarer seg fint hjemme, men trenger hjelp til små ting i hverdagen. Kommunen skal støtte opp under Småjobbsentralen som bidrar med enkle småjobber som skyss til butikken, plenklipping, snømåking og vask.

7. Kommunen skal fortsette å bruke velferdsteknologi der dette er hensiktsmessig. Samtidig er det viktig at både ansatte og brukere får tilstrekkelig opplæring og føler seg trygge i bruken av denne teknologien, og at gode rutiner implementeres.

8. Kommunen skal jobbe aktivt for eldres selvstendighet. Når en person opplever et funksjonsfall skal målet være at han/hun fortsatt skal få muligheten til å være mest mulig selvhjulpen, derfor må den enkeltes behov og potensial for rehabilitering og egenomsorg vurderes før det iverksettes tiltak.

9. Kommunen skal tilby forebyggende og kartleggende samtale og/eller hjemmebesøk til alle over 75 år. Kommunen skal også jobbe aktivt med å informere eldre om aktivitet- og servicetilbud som finnes.

10. Kommunen må sørge for egne oppfølgingsteam for å sikre at eldre som bor hjemme får bedre og mer koordinerte tjenester.

Eldre er en ressurs og viktige bidragsytere, og vi i Øyer Høyre er sikre på at disse tiltakene vil bidra til å øke både trygghet og trivsel, samt redusere ensomheten blant hjemmeboende eldre i vår kommune.