Gå til sidens hovedinnhold

Sjekk hva som kommer til vårt distrikt i statsbudsjettet

Tirsdag legger regjeringen fram neste års statsbudsjett.

Samferdsel

 • E6 Moelv–Øyer i Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer kommuner:
  Regjeringen foreslår å bevilge 5,9 milliarder kroner til Nye Veier i 2022. Selskapet bygger ny E6 fra Moelv til Øyer i Innlandet. Prosjektet omfatter 43 km firefelts vei med planlagt fartsgrense på 110 km/t. Strekningen er delt i tre entrepriser: Moelv–Roterud, Roterud–Storhove og Storhove–Øyer. Hensikten med prosjektet er økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet og naboregionene. Det er lagt opp til anleggsstart for delstrekningen Roterud-Storhove i 2021/2022, og prosjektet er ventet å bli ferdig i 2025. For Moelv-Roterud vil det foregå reguleringsarbeid i 2022, og Storhove-Øyer forberedes for ny konkurranse i markedet.

 • Dovrebanen, Stange kommune:
  Regjeringen prioriterer InterCity-prosjektene på Dovrebanen. Dette inkluderer midler til Kleverud–Sørli, som ble startet opp i 2021 og Sørli – Åkersvika, som etter planen starter opp i 2022. Når prosjektet er ferdig vil det være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Åkersvika, og frekvensen mellom Oslo og Hamar kan økes til to tog i timen.
  Det totale anslaget til prosjekter på InterCity på Dovrebanen er på om lag 2,6 milliarder kroner.

 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur:
  Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet i 2022 er på 3,2 milliarder kroner. I Innlandet omfatter dette arbeidet sporfornyelser på Dovrebanen og videreføring av arbeidet med flomsikring og utbedringer av dreneringsanlegg.

 • Videreføring av støtteordning for godsoverføring fra vei til jernbane:
  Støtteordningen ble opprettet som en midlertidig ordning i 2019 med varighet ut 2021. Regjeringen foreslår å bevilge 82 millioner kroner til å videreføre støtteordningen i påvente av ytterligere investeringer i jernbanenettet som skal gi bedre godsfremføring. Ordningen er innrettet mot transportformene kombitransport og vognlast, der konkurransen mot veitransport er sterkest. En evaluering av ordningen viser at den har gitt bransjen forutsigbarhet og har ført til at det er opprettet en rekke godstilbud som ellers ikke ville blitt iverksatt, herunder en ny daglig rute mellom Bodø og Trondheim, og Oslo og Åndalsnes.

Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Formålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene med basis i landbrukets ressurser, både innen tradisjonelt landbruk og landbruksbaserte næringer. Statsforvalteren i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot berørte statsforvalterne, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Om lag 445 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Innlandet vil bli prioritert i 2022. Det vil arbeides med planlegging og oppstart av nye flomsikringsprosjekter og videreføring av pågående flomsikringstiltak.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 40 millioner kroner til mindre investeringer i forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter og om lag 35 millioner kroner til materiellprosjekter i Innlandet i 2022. Midlene benyttes blant annet til å starte planlegging av felles rekruttskoleutdanning på Terningmoen og mindre investeringer til utstyr for soldater i Rena leir. Arbeidet med å overføre rekruttutdanning fra de operative avdelingene til rekruttskole på Terningmoen fortsetter i 2022.

Fritidskortordning

Regjeringen foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Hamar, Lillehammer og Stor-Elvdal er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.

Ordningen med fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Frivillighet og idrett

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 15 millioner kroner til X Games 2022.
 • å bevilge 3,1 millioner kroner i driftstilskudd til Lillehammer bob- og akebane.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 96,4 millioner kroner til Innlandet fylkeskommune.

Scenekunst

Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddene til DansINN 150 000 kroner, R.E.D. (Residency Eina Danz) med 300 000 kroner og Fjelldansen med 100 000 kroner som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Beløpet omfatter bevilgningene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og anslagene for Skattefunn og Investorfradraget. I tillegg har regjeringen sørget for norsk deltagelse i en rekke nye EU-programmer, og prioriterer blant annet 192 millioner kroner i 2022 til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Innlandet til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legger regjeringen blant annet til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 12 aktører fra næringslivet/offentlig sektor og 2 FoU-aktører i Innlandet.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 81 millioner kroner i tilskudd til 61 prosjekter i næringslivet i Innlandet. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 816 millioner kroner i tilskudd, lån og garantier til 716 i Innlandet.