Samtidig med at gudbrandsdøler gjennomfører skadefelling og skadefellingsforsøk på ulv, skal Stortinget behandle Regjeringens forslag om å opprette klagenemnd for rovdyrsaker. Sjelden ser vi politikk med så dårlig forankring få flertall i Stortinget. I denne saken er utfallet uvisst fram til komiteen har avgitt sin innstilling.

Åtte av ti svar gikk imot Regjeringens forslag om å opprette en uavhengig rovviltklagenemnd, da Regjeringen hadde saken ute på høring. Det må vi kunne kalle massiv motstand. Høringen på Stortinget reflekterer akkurat det samme. Vi ser også at grupper som er uenige om rovviltpolitikk, er enige om at dette fortsatt bør være politikk.

Den foreslåtte klagenemnda skal behandle klager på vedtak om fellingskvoter for lisensfelling og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling og om erstatning for tap av beitedyr. En såkalt uavhengig nemnd skal overta det ansvar som i dag ligger til Regjeringen, eller i praksis til Miljødepartementet. Målet er konfliktdemping. Ingenting av det som har kommet fram i debatten, tyder på en slik effekt.

For Frp er dette en av flere anledninger til å ta et oppgjør med sine tidligere regjeringspartnere, og særlig med Venstre. Det betyr at det i praksis er Ap som avgjør forslagets skjebne. For et parti som kjenner hvordan rovdyrforvaltning skaper dyp, intern splittelse, er dette en vanskelig sak.

For Ap er det er en dårlig sak å stå sammen med Regjeringen om dette

Helt siden det første forsøket på å etablere et bredt rovviltforlik i 2004, har det vært gjort forsøk på å avpolitisere rovviltforvaltningen. Det er nok nå. Mer enn tilsløring av konflikt, trenger vi politikere som står opp og forsvarer sine syn, og som vi kan velge eller vrake. Beskjeden til Ap er at det er en dårlig sak å stå sammen med Regjeringen om dette.