Det hører med til sjeldenhetene at en fagorganisasjon for bønder engasjerer seg i en debatt om sjukehusstruktur. Bønder er en relativt stedegen gruppe av befolkningen. Vi er en del av både distrikter og sentralområder. Vi er en gruppe av befolkningen som har samfunnskritiske arbeidsoppgaver, som sikrer befolkningen tilgang på mat både i normale tider og krisetider. Og som alle andre mennesker i samfunnet, har vi behov for sykehus og helsehjelp med ujevne mellomrom.

Bondeyrket skiller seg i en del sammenhenger fra store deler av det andre yrkeslivet i samfunnet. Vi omgås dyr, store og små. Vi har et mekanisert yrke som i de fleste tilfeller er til hjelp, men samtidig farefullt. Vi har som regel arbeidsplassen vår i ensomhet, og dette kan forårsake behov for helsehjelp og behandling. Både for fysiske- og psykiske sjukdommer. I tillegg til det vi peker på her, har jordbruket som næring, og den enkelte bonde ofte ansvaret for mange andre levende vesener. Mang en dyretragedie kunne vært unngått, med nære og lett tilgjengelige behandlingstilbud.

Som yrkesgruppe er bønder like sammensatt som andre medborgere i samfunnet. Vi har de samme behov og krav til helsehjelp og nærhet til behandlingstilbud som resten av befolkningen. I mange sammenhenger er vi en stor del av distriktsbefolkningen, som svært ofte blir en skadelidende gruppe ved alle sentraliseringer. Alt handler om økonomi, kamuflert av både gode og dårlige historier om bedre tilbud om behandling av sjukdommer og økt kompetanse hos dem som skal ta vare på oss.

Sjukehusstrukturen i Innlandet i dag har en relativt god nærhet til befolkningen. Vi er kjent med at en rekke organisasjoner og politiske partier krever en utredning av en sjukehusmodell basert på eksisterende sjukehusstruktur. Vi i Oppland Bonde og Småbrukarlag støtter dette kravet, samtidig som vi mener at alle vedtak om nedlegging av behandlingstilbud nær folk settes på vent.

Astrid Olstad, Øyer, leder i Oppland Bonde og Småbrukarlag