ESA, EU/ EFTA’s overvåkingsorgan, har reist krav om at Norge må endre lovverket på områder der offentlige og private interesser er i konkurranse med hverandre.

Regjeringen nedsatte et utvalg – Hjelmeng-utvalget – for å utrede pålegget fra ESA. Utvalget anbefaler at kommunale tjenester og virksomheter omorganiseres – og styres etter kravene som «markedsaktør». ESA mener at det er for lite konkurranse i markedet, og at det kan foregå en konkurransevridning til fordel for offentlige selskaper i form av subsidiering, skattefritak, og manglende etterlevelse av markedsinvestorprinsippet.

«Markedsaktør-prinsippet» betyr at en rekke av kommunens tjenester blir underlagt krav til markedsmessig avkastning, at det skal føres egne regnskap, at det betales skatt, og med risiko for at kommunale selskap kan gå konkurs på lik linje med private. Om dette prinsippet ikke følges, mener Hjelmeng-utvalget at konkurransevilkårene er i strid med EØS-loven.

Videre mener Hjelmeng-utvalget at et tilsyn (Konkurransetilsynet?), skal påse at kommunene bruker tid og penger på en slik organisering, og etterlever EØS-lovens/ EØS-avtalens krav.

Sentralt i Hjelmeng-utvalgets konklusjoner er at makthaverne i EU ønsker at i EU- og EØS-land skal det være like regler, og størst mulig grad av ensartethet. Det bygger på EUs fire friheter – fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, og fri etableringsrett for virksomheter i EU- og EØS-landene. Det innebærer en stor risiko for sosial dumping på norske lønns- og arbeidsvilkår, og griper selvsagt inn i norske selvråderett.

Forslagene til Hjelmeng-utvalget vil bety at mange tjenester blir dyrere for innbyggere, samtidig som at kommunale virksomheter vil bli tilrettelagt for privatisering, eller at de blir organisert i egne foretak, AS-selskap eller lignende – utenfor demokratisk styring.

Markedsaktør"-prinsippet» burde vært tatt inn i partienes valgprogramarbeid – før høstens kommune- og fylkestingsvalg. Det bør i hvert fall bli en sak i den forestående valgkampen. For visst forslagene vedtas, vingeklippes lokaldemokratiet ganske radikalt!

Det er trist at Fremskrittspartiet-, Høyre-, Venstre- og Kristelig Folkeparti-regjeringen – mener at dette er en sak Stortinget skal bestemme uten lokal innblanding.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) valgte å utsette behandlingen av Hjelmeng-utvalgets innstilling i Stortinget før valget, med begrunnelsen at det er behov for mer utredning. Oslo Economics har fått i oppdrag å utarbeide en ny rapport. Det er det neppe noen saklig grunn til, for Hjelmeng-utvalget har ett mitt skjønn fulgt EØS-lovens krav.

Får ESA og Hjelmeng-utvalget medhold i sitt syn, vil partiprogrammene i 2023 se veldig like ut for alle partier – for EØS bestemmer.