Skeikampen har de siste tiår utviklet seg stort, og hyttebyggingen har gitt mange arbeidsplasser samt engasjert næringslivet i Gausdal svært positivt, noen jeg mener er bra! Utbyggingen har gått i enorm fart, og det øker med ca 100 hytter per år. Det kreves mer areal, og man må også dele friluftsområdene rundt med alle andre. Men alt har en grense, og varsellampene har forlengst begynt å lyse.

I hovedplanen for VA i Gausdal er det nå et forslag om å tappe ned fjellvann som vannforsyning, for primært å kunne fortsette hyttebyggingen på Skeikampen. Vi må med andre ord ofre enda flere naturperler og friluftsområder til fordel for hyttefolket og profittjaget som det drar med seg.

I høringen som ligger ute nå så vurdere man å bruke Sjøsetervatnet som vannforsyning. Er det virkelig gjort rede for ringvirkningen av ødeleggelsene slike inngrep vil føre til?

Etter min mening kan det ikke være folk med lokalkunnskap som fremmer slike forslag. Jeg ser meg meg nødt til å blottlegge denne perlen, men sine fantastiske multemyrer, med elgtrekk, fugl og dyreliv som få kjenner til. Der Killielva renner ut, kan man se fossekallen som boltrer seg i de snø- og isfrie kulpene. Storfugl og spesielt orrfuglleiken foregår på isen om våren etter påsketider, og er gode minner fra da jeg som barn var med på telttur hit, en opplevelse jeg også ønsker å gi til egne barn. Og hva med Killielva som renner ut fra Sjøsetra, hva med småfisken her og dyrelivet som er avhengig av elva?

Jeg er gardbruker. I landbruket er det svært strenge regler for vern av vassdrag og kantsoner. Vegetasjonssonen rundt skal være så bred så den beskytter planter og dyrelivet ved hogst, sprøyting, møkkjøring, annen avrenning osv. Man begynner å stusse når man selv er underlagt et strengt regelverk og kan straffes med store bøter, men når det planlegges inngrep som vil ødelegger naturen og dyrelivet noe så vanvittig som dette, så er det tydeligvis helt ok?

Jeg stiller meg også kritisk til den andre høringen som ligger ute, angående arealbruken fremover og planlagte omreguleringer av store områder sørover inn i Jønnbulia. Jeg er selv skogeier her, og mener vi må sette grensen der hvor den er i dag. Gausdal er en landbrukskommune, og de skriver selv at landbruket er primærnæringen som skal prioriteres.

De siste årene har det vært en stor satsing, og investert millioner i nye driftsbygninger. Mange har Skei, Jønnbu og Killia som sine beiteområder, og det er heller ikke problemfritt å ha beitedyr i store hyttefelt. Utmarksbeite er en ressurs som mange er helt avhengige av, det er en del av driftsopplegget, hos meg selv inkludert. De utmarksressursene vi har i dag trenger vi, og vi har ikke mer areal å gi bort fordi dyra våre må ha mat om sommeren. Nåværende arealplan kan ikke utvides mer da det vil gå kraftig på bekostning av et bærekraftig landbruk.

Jeg håper kommunedirektøren og politikere nå tar til fornuften og setter streken for videre inngrep i naturen vår, den begynner å bli hardt skadet allerede. Skei har vært en suksess, gitt mye, og vil gi mye i lang fremtid, men det bør nå komme et punktum for arealbruken til fritidseiendom.

Når historiebøkene skal skrives, hvordan vil dere omtales der? Var det dere som gav etter for presset, eller var det dere som til slutt sa “hit, men ikke lengre”? Hvem er tøff nok til å gå imot strømmen? Jeg er spent på hva vår kommende generasjon vil sitte igjen med.

Amund Granlien, Gausdøl