Mjøsen Skog innleder fusjonsforhandlinger med Glommen

To av landets fem tømmeraktører har vedtatt at de i løpet av høsten starter fusjonsforhandlinger.

DEL

– Det er to velateblerte aktører som nå går inn i forhandlinger, og vi mener det er riktig veg å gå. Vi ser behov for å styrke oss som aktører i et tømmermarked i endring og ønsker å tilby bedre tjenester til våre eiere. Vår jobb er å sikre så høy avkastning som mulig for skogeieren, sier styreleder i Mjøsen Skog SA, Terje Uggen, til GD.

Det forhandlingene vil gi svar på, er for eksempel beliggenhet for felles administrasjon og om bemanningen må justeres.

– Det er noe som forhandlingene vil gi svar på. I utgangspunktet ser vi ikke for oss at det blir justeringer i administrasjonen eller i staben for øvrig. Det er for tidlig å si noe om beliggenhet, men det er naturlig at det vil dras litt i begge retninger, sier Uggen.

Dette skal bli bedre

Mjøsen Skog skriver i en pressemelding at dette er utfordringene som må forbedres:

  • Skogeierens tilknytning til egen eiendom endres, og vi må styrke skogeieren som aktiv forvalter for å sikre eiendomsretten, samtidig som andelslaget tjenestetilbud må utvikles.  Vår jobb er å sikre så høy avkastning for skogeieren som mulig.
  • Klimaendringene med mye snø, mye nedbør eller lange tørkeperioder skaper driftsproblemer.  Et større areal gir større fleksibilitet i skogsdrifter, og større forutsigbarhet for entreprenørene.
  • Hver for oss har vi små ressurser til å bidra til utvikling av næringen, både i forskning innen skogsdrift og i viderefored­lings­leddet.  Sammen vil vi gjøre næringens bidrag til samfunnets verdiskaping større. 
  • Konkurransen om tømmeret er blitt hardere – vi utfordres fra andre landsomfattende aktører.  Vi vil søke å styrke vår effektivitet og leveringspresisjon.
  • Gode dataløsninger er dyre og ressurskrevende.  Sammen vil vi kunne skape større fagmiljøer.

Omsetter for 1,9 milliarder kroner

Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA er begge over 100 år gamle, og eies begge av rundt 3.700 skogeiere hver for seg. Totalt omsetter skogeierandelslagene omlag 3,2 millioner kubikk tømmer i året, som er omtrent 30 prosent av landsomsetningen. Til sammen omsetter andelslagene for cirka 1,9 milliarder kroner i året.

– Forhandlinger skjer med utgangspunkt i to likeverdige samvirkeforetak der ingen starter med noen absolutte krav. Vi skal ta vare på hver av partenes sterke sider, utrede hvor det kan rasjonaliseres og effektiviseres, og sikre at våre samvirkeprinsipper blir ivaretatt. Her skal vi finne fram til en god løsning for alle involverte, sier Uggen og styreleder i Glommen Skog, Ole Theodor Holth, i pressemeldingen som er sendt ut tirsdag formiddag.

Uggen legger til overfor GD at det er positivt for forhandlingene at de to organisasjonene er omtrent like store. For to år siden utvidet de to aktørene samarbeidet betraktelig, men nå tar de steget videre og innleder altså fusjonsforhandlinger.

Styrene i de to andelslagene har oppnevnt et forhandlingsutvalg bestående av totalt åtte personer. Styreledere, nestledere, daglige ledere og en representant fra de ansatte fra hver part skal fram til november utarbeide et forslag til hvordan et samlet skogeierandelslag kan bli.

Beslutning våren 2019

I pressemeldingen nevnes noen av utfordringene de to aktørene står overfor. Det vises bl.a. til klimaendringer med mer snø, mer nedbør og lange tørkeperioder. Et større areal gir bedre fleksibilitet i skogsdrifter og større forutsigbarhet for entreprenørene.  Større konkurranse om tømmeret øker behovet for styrket effektivitet og leveringspresisjon.  Gode, men dyre dataløsninger er ressurskrevende. Sammen styrkes vår løfteevne på dette området og bedrer vår spisskompetanse innen alle fagområder vi representerer.

På årsmøtene til Mjøsen Skog både i 2016 og 17 har det vært ytret ønske om strukturelle endringer i organisasjonene, som har resultert i årsmøtevedtak. Uggen tror responsen vil være positiv når Mjøsen nå innleder fusjonsforhandlinger med Glommen.

– Det er grunn til å tro at det blir positivt mottatt med tanke på årsmøtevedtaket, også fordi vi tidligere gikk inn for storfusjon med alle de andre andelslagene i landet uten å lykkes med det, sier Uggen.

Endelig beslutning vedrørende en fusjon skal tas på de respektive årsmøter våren 2019.

Artikkeltags