Skogen dekker halvparten av arealet i Innlandet og kan gi verdifulle bidrag til en grønn omstilling. For å lykkes med det grønne skiftet må skogpolitikken kombinere vekst- og vern, sikre naturmangfold, bidra i klimaarbeidet og utnytte skogråstoff til ny verdiskaping.

Innlandet er skogbruksfylke nummer 1 i Norge, og utviklingen av skogen engasjerer mange. Sammen med næringsaktørene har Statsforvalteren og fylkeskommunen laget en tiltaksplan som skal bringe skogbruket videre og utvikle skogen som en enda mer verdifull ressurs for framtida. Tiltaksplanen sendes i disse dager på høring, og vi ønsker oss gode innspill og råd for å videreutvikle skog- og trenæringen.

Skogen vi planter i dag vil binde karbon og danne grunnlag for verdiskaping det neste hundreåret. I regjeringens klimaplan legges det ambisiøse mål om både vekst i foredling, karbonbinding i skogene og vern av naturmangfold i landskapet. Gjennom prosjektet BioValley har vi i Innlandet satt oss mål om å ta ledertrøya i den grønne omstillingen. Skal vi nå målene er vi avhengig av flere av ungdommen vår søker naturbruksutdanningene, og flere ungdommer må ta sommerjobb som planter i skogene.

Vern av skogareal har økt betydelige de siste årene. I dag er 5 prosent av Innlandsskogen vernet etter naturmangfoldloven og dette arbeidet fortsetter. I tillegg bidrar skognæringen sjøl med miljøhensyn gjennom å spare nøkkelbiotoper og kantsoner ved hogst. Dette arealet utgjør til sammen 5,9 prosent av det produktive skogarealet.

Skogbruket i Innlandet har de siste årene hatt rekordhøy avvirkning, og står for 40 % av landets avvirkning, og foredler den mest verdifulle tømmerressursen i eget fylke. Mens fylket eksporterer store deler av massevirket ut av regionen, foredles 85 prosent sagtømmer ved regionens sagbruk.

Det er store muligheter for økt verdiskaping ved øke foredlingen av skogressursene i Innlandet. Hele 70 prosent av massevirket eksporteres i dag fra Innlandet til Sverige, mens delene av trærne med mindre verdi som greiner og topper i liten grad blir benyttet. Gjennom næringsklynga Norwegian Wood Cluster har aktørene pekt på kompetanse det vil være behov for å heve verdiskapingen i regionen.

Innlandet har gjennom private og offentlige investeringer en god infrastruktur for å frakte tømmer til markedene. I tiltaksplanen er det pekt på ytterligere investeringer som bør gjøres for å fjerne flaskehalser i transporten, sikre nødvendige oppgraderinger av veinettet, samt videreutvikle jernbanen som transportvei for tømmer.

Klimautfordringene stiller nye krav til skogbruket. Som ledende skogfylke er det naturlig at Innlandet går i tet for å utvikle politikk og næringstiltak som videreutvikler skogsdriften. Med kunnskap og samarbeid er det mulig å lykkes med både vekst og vern i skogen. For å nå regionens målsettinger er vi avhengig av gode råd og innspill og vi håper skogfolket i Innlandet benytter høringsrunden for tiltaksplanen til å gi nettopp dette.

Knut Storberget, statsforvalter, Innlandet
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører, Innlandet (Ap)