Behandling i Ringebu kommunestyre 19.10.15. Enstemmig vedtak:

Ringebu kommune opprettholder sitt vedtak fra kommunestyremøte 17.6.14 sak 38/14.

1. Ringebu kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-1, at det startes reguleringsprosess for Elstad-Frya, der E6 sør for Våla reguleres i tråd med alternativ1.1. Reguleringsplanarbeidet skal gå parallelt med pågående regulering i tråd med vedtatt planprogram for reguleringsplan Elstad -Frya.

2. Dette vedtak berører ikke vedtatte planer nord for Våla. Ringebu kommune frafaller kravet om regulering av kommunedelplanens alternativ 1.1.

Ringebu kommune har aldri uttalt seg noe om statlig reguleringsplan.

Dette er det Statens vegvesen/Vegdirektoratet som fremmet overfor Samf.departementet og dette sluttet seg til og anbefalte dette.

Samf.departementet tok dette opp i brev til Kommunal- og fornyingsdepartementet den 14.3. 2016.

Sitat: «Samf.departementet vil med dette anmode Kommunal og moderniserings departementet. om å ta i bruk statlig reguleringsplan for strekningen Elstad- Gunstadmoen, jf. plan og bygningsloven § 6-4.»

Øvrig sitat: «Samf. departementet. mener det er viktig å sikre en så rask avklaring som mulig på traseen for E6. på denne strekning. Departementet mener derfor at gitt situasjon som har oppstått, vil bruk av statlig plan på strekningen Elstad-Gunstadmoen være hensiktsmessig for å kunne oppnå tidsbesparelser ...»

Videre sitat: «På bakgrunn av ovennevnte mener Samf.departementet. at man i det videre arbeidet med eventuell statlig plan bør legge avgjørende vekt på kommunens vedtak av 17. juni 2014. og 19.okt. 2015. samt Samf.departementet vurdering, og legge til grunn alternativ 1.1. på strekningen.

Det var Statens vegvesen/Vegdirektoratet som ba om bruk av statlig plan overfor Samf.departementet. Departementet fulgte opp dette og ba da om at denne skulle gjelde for alt. 1.1.

Kommunens enstemmige vedtak om ytre linje alt. 1,1. fikk dermed full tilslutning fra Samf.departementet.

Det var med dette full enighet mellom Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet ved politisk ledelse, og Ringebu kommune om ny trase for E6, sør for Våla elv og ingen nye versjoner videre til Frya.

Da stopper Kommunal og moderniserings departementet. hele saken, de ville ikke bruke Statlig plan, og de ville fortsette nye planarbeider etter andre traseer.

Samf.departementet var ledet av Solvik Olsen, Fremskrittspartiet og Kommunal og fornyings departementet. av J.T. Sanner Høyre. Saken ville være klar i god tid for behandling i den nye Nasjonale Transport Plan som skulle behandles våren 2017.

Vi vurderer ut fra også kunnskap, at telefonlinjene mellom Statens hus i Oppland, NVE og diverse departement har vært flittig benyttet. Dette ville jo være full overkjøring av noen små ansiktsløse byråkrater her og der, som hadde ført i penn alle disse merkelige påstander. Så var det kanskje høvelig også for enkelte politikere på høyeste nivå at deres ansvar for bevilgninger i milliardklassen, som var vedtatt, ikke ble benytte.

Vi konstaterer at det er Statens egne organer som har stoppet denne saken, hvorfor skriver ikke en eneste redaktør eller journalist dette. Kunnskapsmangel?

Siden har saken ligget død hos departementene som satte i gang prosessen. Vi dokumenterer fra deres egne vedtak og brev hvem som har ansvar og skyld i denne treneringen.

To store politikere i to departement og en flokk usynlige byråkrater har greid dette i flere år nå. Skyld ikke på Ringebu kommune.

Erik S. Winther, fylkestingsrepresentant (Ap), Ringebu