Seks regionale Ap-politikere har gått sammen om et debattinnlegg som er publisert bredt i ulike lokale medier. Politikerne etterlyser dialog med meg om konsekvensene av koronapandemien for kultursektoren. Tidspunktet for denne etterlysningen fremstår for meg som mildt sagt underlig. Dette debattinnlegget kommer en uke etter at min statssekretær møtte disse politikerne i et møte om nettopp konsekvenser av koronapandemien. Et møte hvor de ble oppfordret til å komme med innspill. Det kommer også to uker etter at jeg selv møtte alle landets fylkesordførere i Regjeringens kontaktkonferanse til dialog om samme tema. Samme uke møtte jeg også hovedstyret i KS i et konsultasjonsmøte med flere av regjeringens medlemmer – temaet her var også håndtering av koronapandemien. Jeg opplevde dette som konstruktive og gode møter.

Det ble i møtet med statssekretæren avtalt å følge opp dialogen i et kulturpolitisk toppmøte rett over sommerferien. KS og Kulturdepartementet skal samarbeide om å fasilitere dette møtet, som også vil involvere kommunale politikere. Innen dette møtet vil det også foreligge en delrapport fra Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt fra et oppdrag de har fått av meg om å kartlegge konsekvenser av pandemien. Også i dette arbeidet er det etablert dialog med KS og fylkeskommunene på administrativt nivå, og rapporten blir et viktig kunnskapsgrunnlag når vi møtes igjen for politisk dialog over sommeren.

Det er svært positivt at de regionale Ap-politikerne har tett dialog med kultursektoren, og at de har et engasjement for å hjelpe kulturlivet gjennom den krevende situasjonen vi står i. Vi er helt enige om at konsekvensene av et redusert og tidvis helt nedstengt kulturliv er kritiske for hele det sammensatte økosystemet som har kultur som sin næring, og for hver enkelt som har mistet viktige møteplasser og arenaer som gir livet mening. Men dialogen må også omsettes til handling. Derfor har jeg gjennom det siste året hatt omfattende dialog med kunstnere, kulturinstitusjoner, organisasjoner, lokale og regionale politikere og mye mer for å justere og tilpasse krisepakkene som regjeringen raskt fikk på plass da pandemien traff oss på kulturområdet.

Kommunesektoren ble tilført om lag 20 ekstra milliarder fra regjeringen i 2020 som kompensasjon for merkostnader, mindreinntekter og skattesvikt. Jeg legger til grunn at fylkespolitikerne legger bredsiden til i sine respektive fylkesråd og fylkesting for å understreke verdien av å prioritere kultur, idrett og frivillighet innenfor de ekstra bevilgningene, slik at de på bakgrunn av sin lokalkunnskap kan supplere de nasjonale ordningene og prioritere aktører som står i en vanskelig situasjon.

Jeg håper også Ap-politikerne følger sin egen oppfordring i møtet med statssekretæren, om å bidra til et konstruktivt tverrpolitisk samarbeid mellom forvaltningsnivåene, hvor formålet er å sikre at vi har en sterk kultur-, idretts- og frivillighetssektor også på andre siden av pandemien. Jeg ser frem til videre dialog i august.

Abid Raja, kultur- og likestillingsminister (V)