Rose Keller, forsker ved NINA, må ha truffet ei øm tå hos skogeierbransjen. Gunnar A. Gundersen, næringspolitisk seniorrådgiver hos Glommen Mjøsen Skog, leverer i alle fall et «rabiat» og personlig angrep på henne i sitt forsvar for norsk flathogst, slik den i dag praktiseres.

Dette er jo ikke en lokal/nasjonal konflikt, men har sin bakgrunn i klimakrisen og ulike ambisjoner om hvordan nå klimamål.

Hvorvidt det burde være større rom for nasjonal tilpasning, kan sikkert være et tema. Men det må da fremstå klarere hva som er den egentlige agendaen. Altså hvilket faktagrunnlag praksisen uik praksis hviler på.

Gundersen hevder at norsk skogbruk pr. i dag er verdensledende på bærekraft. Det betyr at han mener Sveits og Tyskland, samt EU som også vurderer å forby flathogst, bør se til Norge. Men da må han tydeligere forklare hva som er feil ved deres valg.

Selv påpeker Gundersen at plukkhogst blir dyrt og dermed truer lønnsheten for skogeieren. På Norges Skogeierforbunds hjemmesider, heter det at når andre hensyn, som friluftsliv, klima o.a. taler for det, kan plukkhogst være å foretrekke, men det må da kompenseres (av staten).

For en som ikke er fagmann verken på skog, eller forskning, danner det seg jo lett en oppfatning av at dagens forvaltning bunner mer i et ønske om større utbytte/høyere priser enn ansvarlig naturforvaltning.

At butikk trumfer samfunnsansvar i større grad enn tidligere. Synet av snauhogstflater minner om nedtappede vannmagasiner. Hauger av mindre trær, greiner og kvist, som skal med lastebil til Sverige, hvor de tydeligvis evner å utnytte denne ressursen, bidrar ytterligere til slike assosiasjoner.

Det samme gjør sider ved dagens utbygging av «hytte» felt.

Tor Ødegården, Øyer

Les også

NINA-forsker på villspor!