– Arbeidet med å detaljplanlegge arbeidene som må gjøres før brua kan heises ut og monteres, pågår for fullt, mens vi venter på svaret på søknaden, melder fylkeskommunen i en pressemelding.

Oppryddinga etter brukollapsen ble ferdig i slutten av september. Planen er å montere ei midlertidig bru på det samme stedet.

Fylkeskommunen har søkt Statsforvalteren i Innlandet om fritak fra fredningsforskriften som gjelder for området der Tretten bru lå.

– Alle fundamentene til brua som kollapset kan gjenbrukes etter å ha blitt tilpasset den midlertidige brua. I tillegg må noen nye pilarer monteres i elva og på land, opplyser de.

Ut på anbud

Ifølge fylkeskommunen er Trettenstryka vernet som fredningsområde for fugl og er av nasjonal betydning. Vassdraget har også flere naturverdier på nasjonalt nivå, blant annet som gyteområde for storørret.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har også en rolle som vassdragsmyndighet og må derfor gi tillatelse til arbeidet.

Videre opplyser fylkeskommunen at arbeidet som må gjøres i elva før ei midlertidig bru kan monteres, er så omfattende at de må lyse ut oppdraget i en åpen anbudskonkurranse.

– Vi følger regelverket for offentlige anskaffelser og vil lyse ut en kontrakt på byggearbeidet. Vi er i gang med å lage tilbudsgrunnlaget, samtidig som vi detaljplanlegger selve anleggsarbeidet, sier prosjektleder Rolf Klemetrud.

Når fylkeskommunen er ferdig med å detaljplanlegge brua, må Vegdirektoratet godkjenne den. Dette kan ta noen uker.

2 til 3 måneder planlegging

Fylkeskommunen vet ikke hvor lang tid de statlige myndighetene vil bruke på å behandle søknaden om å få arbeide i elva. Søknaden gjelder fram til 1. mai neste år.

– Vi trenger 2 til 3 måneder til å planlegge arbeidene, lyse ut oppdraget og knytte til oss en entreprenør. Dermed kan vi komme i gang i januar, hvis vi får de tillatelsene vi har søkt om. Vi må være ferdig med arbeidet i Lågen før vannføringa øker til våren, sier Klemetrud.

I søknaden til Statsforvalteren og NVE har fylkeskommunen vist til at en bruforbindelse på Tretten er viktig for trafikksikkerheten.

– Fylkesvegene som nå blir brukt til omkjøring, er smale og dårlig egnet til å tåle økt trafikk, særlig av tunge kjøretøy. Den manglende brua over Lågen har også betydning for samfunnssikkerheten og beredskapen i dette området, sier Klemetrud.