Arbeidsmiljøarbeidet i Norge skal bygge på at partene i arbeidslivet samarbeider. Helt fra den enkelte arbeidsplass og opp til «maktens tinder» skal den norske samfunnsmodellen være prega av samspill mellom fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og de politiske myndighetene.

Vi i FO Innlandet skal stå opp for deg som står opp for andre. Våre medlemmer utgjør landets største fellesskap av sosialfaglige profesjoner: Vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og velferdsvitere. Vi står sterkest sammen.

Dere jobber i krevende arbeidsmiljø som sliter på dere som profesjonsutøvere. Vi skal løfte de utfordringene dere møter i arbeidshverdagen inn i de forum der beslutninger blir tatt. For å få til dette trenger vi dyktige tillitsvalgte, og at dere der ute jobber for en høy organisasjonsgrad. Vi må bygge fellesskap rundt velferdsprofesjonene.

1. mai har vært en kamp- og solidaritetsdag siden politiet drepte flere demonstranter som kjempet for 8-timersdag i Chicago 1886. Kampsaker i dag dreier seg fortsatt om liv og helse. Mange av dere løper høy risiko for å yte tjenester til dem som trenger dere. Ut fra FAFOs undersøkelse om vold og trusler vet vi at halvparten av medlemmene våre har opplevd vold og trusler på jobb det siste året, og at 1 av 6 opplever det månedlig eller oftere. FO kjemper for at dere skal få en tryggere arbeidsplass. 45% av lederne i FAFO-undersøkelsen opplyser at de har sjukmeldinger pga. vold, trusler og trakassering. Er da dagens regler og verktøy tilpasset de arbeidsmiljøutfordringene som oppstår i møte med brukerne? Vi etterlyser en bedre faglig forståelse for hva som er effektive virkemidler, når vi vil redusere belastningen for de ansatte i helse- og sosialsektoren.

Til deg som har direkte brukerkontakt: Etterlys systematisk arbeid for å redusere omfanget av vold, trusler og trakassering på arbeidsplassen din, og spør etter risikokartlegging og handlingsplaner. Da er du med på å skape et tryggere arbeidsmiljø der du jobber. FO Innlandet skal sørge for at våre tillitsvalgte har den kunnskap og støtte som trengs for å hjelpe til.

Olav Neerland, leder og Åse-Kari Kobbersletten, nestleder, FO Innlandet