Senterpartiet vil møte klimaendringene med kraftfull klimapolitikk både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Norge skal delta i forpliktende internasjonalt klimasamarbeid, vi skal ha nasjonale mål for utslippskutt og vi vil øke opptaket av karbon.

Fotosyntesen er den mest effektive måten å fange CO2. Nasjonalt betyr dette at vi må ha bosetting i hele landet for å bruke naturressursene og lykkes med grønn omstilling.

Lokalt for Ringsaker, betyr det også økt satsing på jord og skog. All matproduksjon starter med fotosyntesen. Plantene binder karbonet og skaper næring.

Bedre skogforvaltning og jordbruk, gir økt karbonbinding. Skog må hogges, graset må slås og utmarka må beites. Skog eller planter som i stedet råtner opp, avgir karbon. Bruk er bedre enn vern.

Landbruket (ved Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget) har nettopp inngått klimaavtale med regjeringa. Sentralt i avtalen, er økt opptak av karbon i jordbruket. Jeg håper avtalen følges opp med verktøy til å øke matproduksjon og bruk av jord, skog og beite.

Tørkesommeren 2018 viste hvor krevende klimaendringene kan være for alle som lever av og med naturen. Klimagassutslipp fra biologiske prosesser kan ikke sidestilles med utslipp fra fossile kilder. Det er ikke god miljøpolitikk å flytte produksjon av mat ut av Norge. Vi må produsere mer av egen mat her hjemme.

På lokalt nivå vil vi i Senterpartiet jobbe for disse klimatiltak:
– hindre nedbygging av dyrka og dyrkbar jord.
– opprette nydyrkingsfond.
– bruke tre i kommunale bygg.
– satse på nye og miljøvennlige energiformer som solceller på kommunale bygg.
– aktivt landbruk i hele kommunen og spredt bosetting.
– vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre.
– hindre kasting av mat.
– kjøpe lokal mat til kommunale institusjoner.
– støtte økt beitebruk.

Ungdommene som klimastreiket over hele verden, har vår forståelse og støtte. Vi vil lytte, være i dialog og gjøre forbedringer. Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer.

Gassbrenning i Afrika, nye kullkraftverk i India og biltrafikken i Beijing, har enorme utslipp og gjør oss «små». Derfor blir forpliktende internasjonale avtaler helt nødvendig. Bevisstheten om dette øker i mange deler av befolkningen. I Senterpartiet tar vi utfordringene på alvor.